ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Informacja na temat kierunków kształcenia zawodowego
Data modyfikacji 2018-10-29

     

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY
Data modyfikacji 2017-08-17

FOTOTECHNIK
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży

 
    Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość estetyczną. Pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub plenerze, dokonuje zapisu i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Nauka zawodu obejmuje przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i  praktyki zawodowe.

W trakcie 4-letniego cyklu nauczania zdobywa następujące umiejętności:
 • wykonywanie zdjęć do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowych;
 • wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów termograficznych;
 • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
 • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
 • przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych;
 • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów;
 • wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.

Możliwości zatrudnienia:
 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
 • w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.
 • w agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • w telewizji i wytwórniach filmowych,
 • w przemyśle optoelektronicznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • laboratoriach fotograficznych laboratoriach różnych profilach.Przeciwwskazania zdrowotne: skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych, daltonizm.

O zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.

 

Dodatkowe informacje >>>

Terminy rekrutacji - strona KO Rzeszów >>>

Strona naboru elektronicznego >>>

 

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH,
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży

 

 

    Jeżeli interesujesz się techniką komputerową, masz zmysł plastyczny, wysokie poczucie estetyki i cechuje Cię dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań – przyjdź do nas!

 

 


Tu nauczysz się:
 • planować procesy DTP,
 • tworzyć projekty graficzne materiałów drukowanych,
 • planować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym,
 • tworzyć publikacje multimedialne,
 • wykonywać skład tekstu, naświetlać klisze do druku,
 • przygotowywać materiały cyfrowe do procesu drukowania,
 • obsługiwać urządzenia stosowane w procesie tworzenia produktów poligraficznych,
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów,

oraz obsługiwać takie programy, jak:
 • Corel Draw (grafika wektorowa),
 • Adobe Photoshop (grafika rastrowa),
 • Adobe InDesign (skład tekstu),
 • Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF),
 • Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW),
 • Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW),
 • Adobe Premiere (montaż filmów),
a więc zostaniesz TECHNIKIEM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
 
    Dyplom zawodowy, potwierdzający posiadane kwalifikacje, będzie uprawniał Cię do podjęcia pracy w:
 • przemyśle poligraficznym,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowo - wydawniczych,
 • studiach fotografii cyfrowej.

Uwaga!!!
Dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej przeciwwskazaniem jest: wada wzroku (daltonizm).
Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane, w szkole, po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Należy dodać, że wszystkim uczniom technikum dla młodzieży, przez cały okres trwania nauki (4 lata), szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki.

 

Dodatkowe informacje >>>

Terminy rekrutacji - strona KO Rzeszów >>>

Strona naboru elektronicznego >>>

        

     

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA DOROSŁYCH
Data modyfikacji 2017-05-12

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

absolwenci: szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej.

 


Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 
w soboty od godz. 8:00- 13:05


Terminy rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji (Strona KO) >>>

Przyjmowanie dokumentów kandydatów w sekretariacie szkoły –
ul. Czajkowskiego 49 /pokój 06A/.Wymagane dokumenty:
 
 
        

     

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH
Data modyfikacji 2017-05-12

 • Szkoły Policealne dla Dorosłych

oferowane kierunki:

 

 • Technik masażysta NOWOŚĆ
 • Terapeuta zajęciowy NOWOŚĆ
 • Opiekunka dziecięca NOWOŚĆ
 • Asystent osoby niepełnosprawnej NOWOŚĆ
 • Technik rachunkowości - 2 lata (4 semestry)
 • Technik administracji - 2 lata (4 semestry)
 • Technik informatyk - 2 lata (4 semestry)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 lata (4 semestry)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku (3 semestry)
 • Technik usług kosmetycznych - 2 lata (4 semestry)
 • Technik archiwista - 2 lata (4 semestry)
 • Opiekunka środowiskowa - 1 rok (2 semestry)
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata (4 semestry)
 • Opiekun medyczny - 1 rok (2 semestry)
 • Florysta - 1 rok (2 semestry)

Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 
w soboty od godz. 8:00- 13:05

Terminy rekrutacji:
 

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie - druk do uzupełnienia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • dokument tożsamości do wglądu
 • 1 zdjęcie
 • zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.       

     

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Data modyfikacji 2017-05-12

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Prowadzimy bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:

 

 

 • Prowadzenie rachunkowości
 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działalności handlowej
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
 • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • Drukowanie cyfrowe
 • Wykonywanie usług kelnerskich
 • Organizacja usług gastronomicznych
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • Organizacja i prowadzenie archiwum
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 • inne kursy

 

 

    Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

    Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)

 

Informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych >>>


Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego       

     

OFERTA KURSÓW
Data modyfikacji 2011-02-14

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Decyzją Nr WSA. 021-7/05 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2005r. Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzące w skład Zespołu Kształcenia Ustawicznego w Krośnie otrzymało akredytację w zakresie niżej wymienionych form:

 


Księgowość wspomagana komputerem 160 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień uproszczonych form ewidencji do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,
 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem

 


Księgowość małych firm - uproszczone formy 120 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień uproszczonych form ewidencji do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,
 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem.
   

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 120 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z handlem,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień dotyczących obsługi klienta, organizacji pracy jednostek handlowych, marketingu handlowego i towaroznawstwa,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie handlu,
 4. Nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych i urządzeń wspomagających handel.
   

Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem 120 godz.

 1. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu:
 • gospodarki magazynowej,
 • organizowania dostaw towarów i ich przechowywania i transportu,
 • przeprowadzania odbioru ilościowego i jakościowego,
  dokumentacji magazynowej i inwentaryzacji,
 1. Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających gospodarkę magazynową.
   

Podstawy obsługi komputera 40 godz.

 1. Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows XP,

 2. Nabycie umiejętności obsługi edytora tekstu,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego,

 4. Nabycie umiejętności korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.


ECDL 40 godz.

Nabycie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania możliwości jakie niosą technologie informatyczne.
PROGRAM KURSU W POSTACI SIEDMIU MODUŁÓW:
 

 • Podstawy technik informatycznych - nabycie wiedzy na temat kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie,
 • Użytkowanie komputerów - nabycie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera,
 • Edytor tekstu - nabycie umiejętności przetwarzania tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,
 • Arkusze kalkulacyjne - nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego podstawowych funkcji,
 • Bazy danych - nabycie umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych,
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - nabycie umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji (umiejętność tworzenia, formatowania, modyfikacji i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów, slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania)
 • Usługi w sieciach informatycznych - nabycie znajomości pojęć sieciowych, umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, i wiedzy o tym co jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.

Grafiki komputerowej 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów:
 • Photoshop
 • CorelDRAW
 • AutoCAD

Oferta kursowa w roku szkolnym 2017/2018

Organizujemy kursy w zakresie:


Kursy ekonomiczne


Asystentka - sekretarka 80 godz.

 1. Nabycie umiejętności wykazywania się kulturą osobistą oraz utrzymywanie wyglądu i prezentacji osobistej,

 2. Nabycie umiejętności organizacji i utrzymanie estetyki sekretariatu i gabinetu szefa,

 3. Nabycie umiejętności organizacji pracy biurowej,

 4. Nabycie umiejętności sporządzania korespondencji w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych,

 5. Nabycie umiejętności obsługi biurowych środków technicznych i środków łączności,

 6. Nabycie umiejętności obsługi interesantów oraz organizacja podróży i spotkań,

 7. Nabycie umiejętności zastosowania komputera w sekretariacie.


Kadry - płace 60 godz.

 1. Umiejętność prowadzenia spraw osobowych w każdej jednostce organizacyjnej,
   

 2. Znajomość zagadnień i przepisów prawa pracy i zasad wynagradzania,
   

 3. Praktyczne zastosowanie przepisów prawa pracy
   

 4. Umiejętność prowadzenia rozrachunków z pracownikami
   


Księgowość wspomagana komputerem 180 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,

 2. Nabycie wiedzy z zagadnień pełnej księgowości wymaganej do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,

 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem.


Prowadzenie własnej firmy 40 godz.

 1. Przygotowanie do:

 • założenia własnej firmy,

 • samodzielnego rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

 • organizowania działalności firmy w środowisku gospodarczym,

 • prowadzenia księgowości, podatków, płac, ZUS,

 • zagadnień odpowiedzialności małego przedsiębiorcy.


Organizacja agroturystyki 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności praktycznych związanych z rozpoczęciem działalności agroturystycznej,

 2. Nabycie umiejętności związanych z organizowaniem działalności agroturystycznej,

 3. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi finansowania działalności agroturystycznej,

 4. Nabycie umiejętności sporządzania biznes planu,

 5. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi doradztwa i negocjacji w biznesie,

 6. Przygotowanie uczestnika do prowadzenia działalności agroturystycznej.


Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 80 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z handlem,

 2. Nabycie wiedzy z zagadnień dotyczących obsługi klienta, organizacji pracy jednostek handlowych, marketingu handlowego i towaroznawstwa,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie handlu,

 4. Nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych i urządzeń wspomagających handel.
   


Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem 80 godz.

 1. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu:

 • gospodarki magazynowej,

 • organizowania dostaw towarów i ich przechowywania i transportu,

 • przeprowadzania odbioru ilościowego i jakościowego,

 • dokumentacji magazynowej i inwentaryzacji,

 1. Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających gospodarkę magazynową.


Kancelaryjno - archiwalny 40 godz.

 1. Nabycie wiedzy na temat teorii i metodyki archiwalnej z uwzględnieniem organizacji i metody pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt,

 2. Nabycie umiejętności postępowania z dokumentacją oraz poznanie rodzajów współczesnej dokumentacji wraz z jej klasyfikacją i kwalifikacją,

 3. Nabycie wiedzy na temat organizacji sieci archiwalnej, organizacji pracy kancelaryjnej (instrukcja kancelaryjna, wykaz akt) oraz ogólnych zasad porządkowania różnych rodzajów dokumentacji.
   


Kursy BHPBHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 godz.

 1. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną praca,

 • zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


BHP dla pracowników administracyjno - biurowych 14 godz.

 1. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami i higieny pracy,

 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 


Kursy komputeroweSieci komputerowe - tworzenie i administracja 40 godz.

 1. Kurs w swoim zakresie obejmuje:

 • Podstawowe informacje o sieciach komputerowych - protokoły, adresacja, topologie

 • Identyfikowanie i dobieranie sprzętu sieciowego

 • Projektowanie sieci komputerowych

 • Montaż i konfigurację sieci komputerowych i urządzeń sieciowych

 • Kontrolowanie stanu technicznego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych

 • Zabezpieczanie sieci komputerowychKurs grafiki komputerowej I i II stopnia 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów:

 • Photoshop

 • CorelDRAW

 • AutoCAD
   


Podstawowa obsługa komputera 40 godz.

 • Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows XP,

 • Nabycie umiejętności obsługi edytora tekstu,

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego,

 • Nabycie umiejętności korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.
   


Tworzenie stron WWW 40 godz.

 • Profesjonalne zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia własnych stron internetowych

 • Poznanie wybranych zastosowań i narzędzi informatycznych z danego zagadnienia.


ECDL 40 godz.

Nabycie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania możliwości jakie niosą technologie informatyczne.
PROGRAM KURSU W POSTACI SIEDMIU MODUŁÓW:

 • Podstawy technik informatycznych - nabycie wiedzy na temat kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie,
 • Użytkowanie komputerów - nabycie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera,
 • Edytor tekstu - nabycie umiejętności przetwarzania tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,
 • Arkusze kalkulacyjne - nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego podstawowych funkcji,
 • Bazy danych - nabycie umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych,
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - nabycie umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji (umiejętność tworzenia, formatowania, modyfikacji i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów, slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania)
 • Usługi w sieciach informatycznych - nabycie znajomości pojęć sieciowych, umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, i wiedzy o tym co jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.


Oprogramowanie biurowe I, II i III stopnia 40 godz.

 • Nabycie umiejętności przetwarzania tekstu efektywnego wykorzystania edytora tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,

 • Nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego funkcji.

 • Nabycie umiejętności tworzenia bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych.
   


Word I i II stopnia 40 godz.

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu,

 • Nabycie umiejętności wykonywania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia (dystrybucji),

 • Nabycie umiejętności kopiowania i przenoszenia fragmentów tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami,

 • Nabycie umiejętności stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik, a także tworzenie korespondencji seryjnej.


Excel I i II stopnia 40 godz.

 • Umiejętność wykonywania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania,

 • Umiejętność tworzenia standardowych formuł matematycznych i logicznych, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych,

 • Umiejętność tworzenia i formatowania wykresów.Obsługa platformy "MOODLE" 35 godz.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych chęcią zapoznania się z obsługą platformy edukacyjnej Modle oraz tworzeniem i prowadzeniem na platformie kursów metodą kształcenia na odległość.

 • Nabycie umiejętności konfiguracji i obsługi platformy Moodle,

 • Zapoznanie się z narzędziami umożliwiającymi stworzenie kursu poprzez umieszczanie materiałów dydaktycznych,

 • Nabycie umiejętności aktywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych metodą e-learningu.


 


Kursy gastronomiczne
Kurs barmański 55 godz.

 • Nabycie właściwej postawy kelnera - barmana,

 • Nabycie umiejętności prawidłowej obsługi gościa za barem,

 • Poznanie "złotych reguł" - miksologii napojów mieszanych,

 • Nabycie umiejętności sporządzania drinków

 • Poznanie receptur drinków klasycznych.


Kurs kelnerski 55 godz.
 

 • Nabycie właściwej postawy kelnera,

 • Nabycie prawidłowej umiejętności, obsługi gościa,

 • Zapoznanie ze sprzętem kelnerskim

 • Poznanie różnych form obsługi,

 • Poznanie właściwych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzecznościowych
   


 

Termin kursu będzie podany po zebraniu grupy 15 osób

Dokonywanie zgłoszeń pod numerem telefonu:

013-43-688-21 w. 22

 

        

     

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
Data modyfikacji 2018-02-19

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie - druk do uzupełnienia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • dokument tożsamości do wglądu
 • 1 zdjęcie

Przy składaniu podania obowiązuje komplet dokumentów! Wniosek o przyjęcie do LO dla dorosłych >>>  
 Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych >>>  
 Regulamin ZSKU - załącznik do podania >>>  
 

     

Pracownie przedmiotowe
Data modyfikacji 2012-07-02 


 

       

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2018

Przydatne linki