ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY
Data modyfikacji 2017-08-17

FOTOTECHNIK
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW (2017/2018)

szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży

 
    Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość estetyczną. Pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub plenerze, dokonuje zapisu i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Nauka zawodu obejmuje przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i  praktyki zawodowe.

W trakcie 4-letniego cyklu nauczania zdobywa następujące umiejętności:
 • wykonywanie zdjęć do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowych;
 • wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów termograficznych;
 • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
 • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
 • przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych;
 • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów;
 • wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.

Możliwości zatrudnienia:
 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
 • w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.
 • w agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • w telewizji i wytwórniach filmowych,
 • w przemyśle optoelektronicznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • laboratoriach fotograficznych laboratoriach różnych profilach.Przeciwwskazania zdrowotne: skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych, daltonizm.

O zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH,
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (2017/2018)

szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży

 

 

    Jeżeli interesujesz się techniką komputerową, masz zmysł plastyczny, wysokie poczucie estetyki i cechuje Cię dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań – przyjdź do nas!

 

 


Tu nauczysz się:
 • planować procesy DTP,
 • tworzyć projekty graficzne materiałów drukowanych,
 • planować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym,
 • tworzyć publikacje multimedialne,
 • wykonywać skład tekstu, naświetlać klisze do druku,
 • przygotowywać materiały cyfrowe do procesu drukowania,
 • obsługiwać urządzenia stosowane w procesie tworzenia produktów poligraficznych,
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów,

oraz obsługiwać takie programy, jak:
 • Corel Draw (grafika wektorowa),
 • Adobe Photoshop (grafika rastrowa),
 • Adobe InDesign (skład tekstu),
 • Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF),
 • Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW),
 • Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW),
 • Adobe Premiere (montaż filmów),
a więc zostaniesz TECHNIKIEM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
 
    Dyplom zawodowy, potwierdzający posiadane kwalifikacje, będzie uprawniał Cię do podjęcia pracy w:
 • przemyśle poligraficznym,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowo - wydawniczych,
 • studiach fotografii cyfrowej.

Uwaga!!!
Dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej przeciwwskazaniem jest: wada wzroku (daltonizm).
Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane, w szkole, po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Należy dodać, że wszystkim uczniom technikum dla młodzieży, przez cały okres trwania nauki (4 lata), szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki.

        

     

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA DOROSŁYCH
Data modyfikacji 2017-05-12

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

absolwenci: szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej.

 


Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 
w soboty od godz. 8:00- 13:05


Terminy rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji (Strona KO) >>>

Przyjmowanie dokumentów kandydatów w sekretariacie szkoły –
ul. Czajkowskiego 49 /pokój 06A/.Wymagane dokumenty:
 
 
        

     

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH
Data modyfikacji 2017-05-12

 • Szkoły Policealne dla Dorosłych

oferowane kierunki:

 

 • Technik masażysta NOWOŚĆ
 • Terapeuta zajęciowy NOWOŚĆ
 • Opiekunka dziecięca NOWOŚĆ
 • Asystent osoby niepełnosprawnej NOWOŚĆ
 • Technik rachunkowości - 2 lata (4 semestry)
 • Technik administracji - 2 lata (4 semestry)
 • Technik informatyk - 2 lata (4 semestry)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 lata (4 semestry)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku (3 semestry)
 • Technik usług kosmetycznych - 2 lata (4 semestry)
 • Technik archiwista - 2 lata (4 semestry)
 • Opiekunka środowiskowa - 1 rok (2 semestry)
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata (4 semestry)
 • Opiekun medyczny - 1 rok (2 semestry)
 • Florysta - 1 rok (2 semestry)

Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 
w soboty od godz. 8:00- 13:05

Terminy rekrutacji:
 

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie - druk do uzupełnienia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • dokument tożsamości do wglądu
 • 1 zdjęcie
 • zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.       

     

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Data modyfikacji 2017-05-12

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Prowadzimy bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:

 

 

 • Prowadzenie rachunkowości
 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działalności handlowej
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
 • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • Drukowanie cyfrowe
 • Wykonywanie usług kelnerskich
 • Organizacja usług gastronomicznych
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • Organizacja i prowadzenie archiwum
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 • inne kursy

 

 

    Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

    Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)

 

Informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych >>>


Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego       

     

OFERTA KURSÓW
Data modyfikacji 2011-02-14

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Decyzją Nr WSA. 021-7/05 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2005r. Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzące w skład Zespołu Kształcenia Ustawicznego w Krośnie otrzymało akredytację w zakresie niżej wymienionych form:

 


Księgowość wspomagana komputerem 160 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień uproszczonych form ewidencji do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,
 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem

 


Księgowość małych firm - uproszczone formy 120 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień uproszczonych form ewidencji do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,
 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem.
   

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 120 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z handlem,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień dotyczących obsługi klienta, organizacji pracy jednostek handlowych, marketingu handlowego i towaroznawstwa,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie handlu,
 4. Nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych i urządzeń wspomagających handel.
   

Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem 120 godz.

 1. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu:
 • gospodarki magazynowej,
 • organizowania dostaw towarów i ich przechowywania i transportu,
 • przeprowadzania odbioru ilościowego i jakościowego,
  dokumentacji magazynowej i inwentaryzacji,
 1. Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających gospodarkę magazynową.
   

Podstawy obsługi komputera 40 godz.

 1. Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows XP,

 2. Nabycie umiejętności obsługi edytora tekstu,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego,

 4. Nabycie umiejętności korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.


ECDL 40 godz.

Nabycie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania możliwości jakie niosą technologie informatyczne.
PROGRAM KURSU W POSTACI SIEDMIU MODUŁÓW:
 

 • Podstawy technik informatycznych - nabycie wiedzy na temat kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie,
 • Użytkowanie komputerów - nabycie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera,
 • Edytor tekstu - nabycie umiejętności przetwarzania tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,
 • Arkusze kalkulacyjne - nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego podstawowych funkcji,
 • Bazy danych - nabycie umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych,
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - nabycie umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji (umiejętność tworzenia, formatowania, modyfikacji i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów, slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania)
 • Usługi w sieciach informatycznych - nabycie znajomości pojęć sieciowych, umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, i wiedzy o tym co jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.

Grafiki komputerowej 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów:
 • Photoshop
 • CorelDRAW
 • AutoCAD

Oferta kursowa w roku szkolnym 2017/2018

Organizujemy kursy w zakresie:


Kursy ekonomiczne


Asystentka - sekretarka 80 godz.

 1. Nabycie umiejętności wykazywania się kulturą osobistą oraz utrzymywanie wyglądu i prezentacji osobistej,

 2. Nabycie umiejętności organizacji i utrzymanie estetyki sekretariatu i gabinetu szefa,

 3. Nabycie umiejętności organizacji pracy biurowej,

 4. Nabycie umiejętności sporządzania korespondencji w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych,

 5. Nabycie umiejętności obsługi biurowych środków technicznych i środków łączności,

 6. Nabycie umiejętności obsługi interesantów oraz organizacja podróży i spotkań,

 7. Nabycie umiejętności zastosowania komputera w sekretariacie.


Kadry - płace 60 godz.

 1. Umiejętność prowadzenia spraw osobowych w każdej jednostce organizacyjnej,
   

 2. Znajomość zagadnień i przepisów prawa pracy i zasad wynagradzania,
   

 3. Praktyczne zastosowanie przepisów prawa pracy
   

 4. Umiejętność prowadzenia rozrachunków z pracownikami
   


Księgowość wspomagana komputerem 180 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,

 2. Nabycie wiedzy z zagadnień pełnej księgowości wymaganej do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,

 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem.


Prowadzenie własnej firmy 40 godz.

 1. Przygotowanie do:

 • założenia własnej firmy,

 • samodzielnego rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

 • organizowania działalności firmy w środowisku gospodarczym,

 • prowadzenia księgowości, podatków, płac, ZUS,

 • zagadnień odpowiedzialności małego przedsiębiorcy.


Organizacja agroturystyki 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności praktycznych związanych z rozpoczęciem działalności agroturystycznej,

 2. Nabycie umiejętności związanych z organizowaniem działalności agroturystycznej,

 3. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi finansowania działalności agroturystycznej,

 4. Nabycie umiejętności sporządzania biznes planu,

 5. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi doradztwa i negocjacji w biznesie,

 6. Przygotowanie uczestnika do prowadzenia działalności agroturystycznej.


Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 80 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z handlem,

 2. Nabycie wiedzy z zagadnień dotyczących obsługi klienta, organizacji pracy jednostek handlowych, marketingu handlowego i towaroznawstwa,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie handlu,

 4. Nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych i urządzeń wspomagających handel.
   


Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem 80 godz.

 1. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu:

 • gospodarki magazynowej,

 • organizowania dostaw towarów i ich przechowywania i transportu,

 • przeprowadzania odbioru ilościowego i jakościowego,

 • dokumentacji magazynowej i inwentaryzacji,

 1. Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających gospodarkę magazynową.


Kancelaryjno - archiwalny 40 godz.

 1. Nabycie wiedzy na temat teorii i metodyki archiwalnej z uwzględnieniem organizacji i metody pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt,

 2. Nabycie umiejętności postępowania z dokumentacją oraz poznanie rodzajów współczesnej dokumentacji wraz z jej klasyfikacją i kwalifikacją,

 3. Nabycie wiedzy na temat organizacji sieci archiwalnej, organizacji pracy kancelaryjnej (instrukcja kancelaryjna, wykaz akt) oraz ogólnych zasad porządkowania różnych rodzajów dokumentacji.
   


Kursy BHPBHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 godz.

 1. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną praca,

 • zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


BHP dla pracowników administracyjno - biurowych 14 godz.

 1. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami i higieny pracy,

 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 


Kursy komputeroweSieci komputerowe - tworzenie i administracja 40 godz.

 1. Kurs w swoim zakresie obejmuje:

 • Podstawowe informacje o sieciach komputerowych - protokoły, adresacja, topologie

 • Identyfikowanie i dobieranie sprzętu sieciowego

 • Projektowanie sieci komputerowych

 • Montaż i konfigurację sieci komputerowych i urządzeń sieciowych

 • Kontrolowanie stanu technicznego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych

 • Zabezpieczanie sieci komputerowychKurs grafiki komputerowej I i II stopnia 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów:

 • Photoshop

 • CorelDRAW

 • AutoCAD
   


Podstawowa obsługa komputera 40 godz.

 • Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows XP,

 • Nabycie umiejętności obsługi edytora tekstu,

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego,

 • Nabycie umiejętności korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.
   


Tworzenie stron WWW 40 godz.

 • Profesjonalne zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia własnych stron internetowych

 • Poznanie wybranych zastosowań i narzędzi informatycznych z danego zagadnienia.


ECDL 40 godz.

Nabycie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania możliwości jakie niosą technologie informatyczne.
PROGRAM KURSU W POSTACI SIEDMIU MODUŁÓW:

 • Podstawy technik informatycznych - nabycie wiedzy na temat kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie,
 • Użytkowanie komputerów - nabycie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera,
 • Edytor tekstu - nabycie umiejętności przetwarzania tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,
 • Arkusze kalkulacyjne - nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego podstawowych funkcji,
 • Bazy danych - nabycie umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych,
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - nabycie umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji (umiejętność tworzenia, formatowania, modyfikacji i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów, slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania)
 • Usługi w sieciach informatycznych - nabycie znajomości pojęć sieciowych, umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, i wiedzy o tym co jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.


Oprogramowanie biurowe I, II i III stopnia 40 godz.

 • Nabycie umiejętności przetwarzania tekstu efektywnego wykorzystania edytora tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,

 • Nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego funkcji.

 • Nabycie umiejętności tworzenia bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych.
   


Word I i II stopnia 40 godz.

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu,

 • Nabycie umiejętności wykonywania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia (dystrybucji),

 • Nabycie umiejętności kopiowania i przenoszenia fragmentów tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami,

 • Nabycie umiejętności stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik, a także tworzenie korespondencji seryjnej.


Excel I i II stopnia 40 godz.

 • Umiejętność wykonywania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania,

 • Umiejętność tworzenia standardowych formuł matematycznych i logicznych, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych,

 • Umiejętność tworzenia i formatowania wykresów.Obsługa platformy "MOODLE" 35 godz.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych chęcią zapoznania się z obsługą platformy edukacyjnej Modle oraz tworzeniem i prowadzeniem na platformie kursów metodą kształcenia na odległość.

 • Nabycie umiejętności konfiguracji i obsługi platformy Moodle,

 • Zapoznanie się z narzędziami umożliwiającymi stworzenie kursu poprzez umieszczanie materiałów dydaktycznych,

 • Nabycie umiejętności aktywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych metodą e-learningu.


 


Kursy gastronomiczne
Kurs barmański 55 godz.

 • Nabycie właściwej postawy kelnera - barmana,

 • Nabycie umiejętności prawidłowej obsługi gościa za barem,

 • Poznanie "złotych reguł" - miksologii napojów mieszanych,

 • Nabycie umiejętności sporządzania drinków

 • Poznanie receptur drinków klasycznych.


Kurs kelnerski 55 godz.
 

 • Nabycie właściwej postawy kelnera,

 • Nabycie prawidłowej umiejętności, obsługi gościa,

 • Zapoznanie ze sprzętem kelnerskim

 • Poznanie różnych form obsługi,

 • Poznanie właściwych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzecznościowych
   


 

Termin kursu będzie podany po zebraniu grupy 15 osób

Dokonywanie zgłoszeń pod numerem telefonu:

013-43-688-21 w. 22

 

        

     

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
Data modyfikacji 2018-02-19

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie - druk do uzupełnienia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • dokument tożsamości do wglądu
 • 1 zdjęcie

Przy składaniu podania obowiązuje komplet dokumentów! Wniosek o przyjęcie do LO dla dorosłych >>>  
 Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych >>>  
 Regulamin ZSKU - załącznik do podania >>>  
 

     

Pracownie przedmiotowe
Data modyfikacji 2012-07-02 


 

       

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2018

Przydatne linki