Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Projekt - Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie
Data modyfikacji 2012-05-24

INFORMACJE O PROJEKCIE

    W okresie od 01.04.2012 r. do 30.09.2013 r. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie realizuje projekt pn. "Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013). Ogólna wartość projektu wynosi 477 385,00 zł (całość stanowi dofinansowanie - brak wkładu własnego).


Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wiedzy za pośrednictwem e-learningu, skutkującej zmniejszeniem ryzyka wcześniejszego odpadnięcia z procesu kształcenia ustawicznego w formach szkolnych dla dorosłych wśród 100 (60 kobiet/40 mężczyzn) uczniów ZSKU w wieku 25-64 lata dzięki wypracowaniu wysokiego potencjału merytorycznego i technicznego Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na Odległość w Krośnie (ROKNO) oraz realizacji działań informacyjnych do IX'2013.


Wsparciem zostaną objęci słuchacze i słuchaczki klas 1-szych i maturalnych szkoły dla dorosłych w ZSKU (w roku szkolnym 2012/13) zamieszkali na terenie miasta Krosna i 6-ciu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego.


Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Projekt przewiduje:

 1. przeprowadzenie akcji promocyjnej (prasa, TV lokalna, portale internetowe, plakaty, ulotki i inne) mającej na celu zarówno rekrutację uczestników i uczestniczek projektu, jak i rozpowszechnienie informacji na temat korzyści wynikających z kształcenia ustawicznego, w tym w formie kształcenia na odległość,
 2. opracowanie i przekazanie uczestniczkom/uczestnikom projektu metodologii korzystania z materiałów edukacyjnych oraz przeszkolenie ich z zakresu używania platformy Moodle (w ZSKU).
 3. możliwość korzystania za pośrednictwem platformy Moodle z kompleksowych materiałów multimedialnych z zakresu 13 przedmiotów (w nawiasie podano objętość materiałów wyrażoną w ilości godzin jaką należy poświęcić w celu przyswojenia materiału z danego przedmiotu):
  • J. polski (200 godz.)
  • J. niemiecki/angielski/rosyjski (każdy po 125 godz.)
  • Historia (70 godz.)
  • Wiedza o społeczeństwie (25 godz.)
  • Matematyka (140 godz.)
  • Fizyka i astronomia (61 godz.)
  • Chemia (61 godz.)
  • Biologia (61 godz.)
  • Geografia (61 godz.)
  • Podst. Przedsiębiorczości (20 godz.)
  • Technologia informacyjna (40 godz.)

  (Łącznie: 1114 godz. materiału)

  Uczestnicy/uczestniczki projektu będą samodzielnie korzystać z platformy Moodle, dopasowując zakres wykorzystywanego materiału i czas nauki na odległość do własnych potrzeb.

 4. możliwość korzystania z konsultacji on-line (czat, e-mail, komunikator) prowadzonych przez nauczycieli w wyznaczonych dla każdego przedmiotu dniach/godzinach.
 5. możliwość korzystania przez uczestników/uczestniczki projektu z pracowni komputerowej w ZSKU.
 6. potwierdzenie udziału w kształceniu e-learningowym w formie certyfikatu.
 7. organizację dwóch spotkań informacyjnych - rozpoczynającego (V'12) i kończącego (IX'13) projekt - mających na celu podniesienie świadomości na temat korzyści z kształcenia na odległość
 8. wydanie broszury nt. kształcenia ustawicznego i e-learningu w ROKNO (dobre praktyki)

    Zakupiony w ramach projektu sprzęt elektroniczny i oprogramowanie, przy pomocy którego zostaną opracowane materiały multimedialne, będzie stanowić wyposażenie ROKNO służące utrwaleniu celów projektu także po jego zakończeniu.


Strona projektu >>>


Spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjneINFORMACJA O AKTUALNYCH DZIAŁANIACH W PROJEKCIE: WIEDZA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI (LISTOPAD 2012)


    Z dniem 1. kwietnia 2012 roku, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie rozpoczął realizację Projektu: Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych).
    Planowane w tym projekcie działania oraz rezultaty, jak już wcześniej o tym wspomniano, będą bezpośrednio służyć celom rozwoju kształcenia na odległość w woj. podkarpackim, zwłaszcza osobom dorosłym, które ze względu na pracę zawodową oraz sytuację rodzinną napotykają na różnego rodzaju bariery, utrudniające im dostęp do tradycyjnych form edukacji.

Do chwili obecnej (listopad 2012 roku)
zostały wykonane następujące zadania:

1. Działania informacyjne i rekrutacyjne

    W okresie maj – wrzesień 2012 roku przeprowadzona została szeroka akcja informacyjna na temat warunków uczestnictwa w projekcie, która połączona była z rekrutacją uczestników tego Projektu. Akcja informacyjno – rekrutacyjna objęła miasto Krosno oraz 6 powiatów: krośnieński, brzozowski, jasielski, leski, sanocki i bieszczadzki.
Efektem tego działania było zrekrutowanie 100 uczestników projektu (60 kobiet i 40 mężczyzn) oraz utworzenie listy rezerwowej, na wypadek rezygnacji z udziału w projekcie jakiegoś uczestnika.

2. Zakup sprzętu i oprogramowania

Na potrzeby przygotowania multimedialnych materiałów edukacyjnych został zakupiony następujący sprzęt komputerowy oraz urządzenia audio – wideo:

 • 5 laptopów,
 • 5 tabletów graficznych,
 • 1 aparat fotograficzny cyfrowy,
 • 1 kamera cyfrowa,
 • 2 drukarki laserowe,
 • 1 skaner,
 • 5 rejestratorów dźwięku,

    Ponadto zakupiono również specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, które pozwoliło na opracowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych:

1. ADOBE DESIGN&WEB PREMIUM CS6 WIN PL RET – 5 szt,
2. CorelDRAW Graphics Suite X5 PL Win Box – 5 szt
3. Microsoft Office 2010 Professional PL DVD Box – 5 szt,
4. Microsoft OEM Windows 7 Professional SP1 64 bit, Polish, 1 pk, DVD – 5 szt,
5. Camtasia Studio 7 – 5 szt,
6. ABBYY  Fine Reader 11 Professional Edition – 5 szt
7. Adobe Premiere Pro CS6 – 5 szt,
8. PLDA 5 – 1 szt,
9. Autodesk 3 ds. Max Desing + subskrypcja na 1 rok – 1 szt

3. Opracowanie programów edukacyjnych

    W okresie od 1. lipca do 12. listopada 2012 roku trwały prace nad opracowaniem  materiałów edukacyjnych z 13. przedmiotów, takich jak: język polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna.
    Materiały te są multimedialne, gdyż zawierają tekst, nagrania audio i wideo, zdjęcia, rysunki, animacje i symulacje komputerowe. Zostały one zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle na 13. kursach przedmiotowych, które niebawem udostępnione zostaną uczestnikom Projektu, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji.

4. Przeszkolenie uczestników Projektu

    W październiku i listopadzie 2012 roku odbyły się szkolenia uczestników Projektu, które dotyczyły metodologii korzystania z programów edukacyjnych. Uczestnikom przekazano informacje dotyczące: prawidłowego logowania się na platformie e-learningowej, struktury materiałów edukacyjnych, prawidłowego korzystania z nich w procesie kształcenia, a także wskazano osoby, które udzielać będą wsparcia technicznego i metodycznego w trakcie trwania Projektu, w przypadku zaistnienia problemów.

5. Konsultacje online

    Kolejnym planowanym działaniem - w ramach Projektu - są konsultacje online, które prowadzone będą przez wyznaczonych nauczycieli - najczęściej autorów programów edukacyjnych. Ich celem jest udzielenie niezbędnej pomocy merytorycznej uczestnikom Projektu, po to, aby w jak największym stopniu mogli skorzystać z multimedialnych materiałów edukacyjnych i uzyskać wysokie wyniki na egzaminach semestralnych, które niebawem się zaczną.


Marcin Bednarz,
Bogdan Skotnicki       

     

INFORMACJA O DZIAŁANIACH W PROJEKCIE WIEDZA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI - W II SEM. ROKU SZKOL. 2012/2013
Data modyfikacji 2013-07-12

    Szkoła nasza nadal realizuje Projekt pn. „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólna wartość projektu wynosi 477.385,00 zł.
    W II semestrze doskonalone były, przygotowane wcześniej, kursy z wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, a w miesiącu czerwcu zakończono realizację kolejnego etapu Projektu, w ramach którego przeprowadzono konsultacje e learnigowe ze wszystkich przedmiotów.
    W ramach oszczędności poprzetargowych i przesunięć wydatków w budżecie Projektu, udało się wygospodarować dodatkowe środki, za które kupiono tablicę interaktywną i projektor. Owe środki dydaktyczne będą wykorzystywane do przygotowywania kolejnych materiałów multimedialnych, jak również będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
    Obecnie trwają prace nad broszurą, która dotyczyła będzie dobrych praktyk w kształceniu na odległość oraz w kształceniu ustawicznym.
    Na ostatni tydzień września zaplanowana jest konferencja zamykająca Projekt, na którą zapraszam wszystkich uczestników Projektu, jak też wszystkie zainteresowane osoby.


Marcin Bednarz       

     

Wyjazd szkoleniowy na Teneryfę w ramach projektu ERASMUS+ WORK-LIFE-BALANCE
dodany przez Barbara Marszałek dnia 2019-10-19
 
2019Oct199495238600900.jpg

W dniach od 7 do 11 października  2019 roku, przedstawicielki  grona pedagogicznego ZSKU Krosno w składzie: Pani Dyrektor Bożena Cząstka, Pani Wicedyrektor Elżbieta Kubit, oraz Panie - Alicja Węgrzyniak, Ewa Wajs, Agnieszka Fejkiel, Joanna Munia i Barbara Marszałek uczestniczyły w szkoleniu pt. „Work-life Balance (WLB)”zorganizowanym przez firmę M-powered  w ramach projektu ERASMUS +.

Szkolenie odbyło się w magicznym miejscu, jakim jest południowa część Teneryfy, a dokładnie w mieście Adeje w przepięknej posiadłości zwanej  Hacienda Cristoforo.

Oprócz nas w kursie uczestniczyli przedstawiciele Fundacji  Uniwersytet Dzieci: Anna Grąbczewska (Prezes Zarządu), Monika Zwierko-Odachowska (Członek Zarządu/Dyrektor programowy), Bogusława Łuka (Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy) oraz członkowie stowarzyszenia  M'am'aloca o.p.s. z Český Brod.

 

Program kursu przygotowany był w oparciu o zagadnienia dotyczące równowagi miedzy pracą a życiem (WLB). Zajęcia prowadziły dwie przesympatyczne Panie: Katarzyna Piecuch i Marzena Wieczorek.

Trenerki wprowadzały nas w tajniki wiedzy na temat:

 • What WLB means to an individual, (Co dla nas indywidualnie oznacza WLB)
 • The body – physical activities, (Ciało-aktywność fizyczna)
 • Healthy diet, (Zdrowa dieta )
 • Time-management according to our own WLB principles, (Zarządzanie czasem zgodnie z naszymi własnymi zasadami WLB)
 • How to incorporate WLB strategy in a workplace: schools, NGOs, offices. (Jak włączyć strategię WLB w miejscu pracy: szkołach, organizacjach pozarządowych, biurach).

Dzięki powyższym zajęciom nauczyłyśmy się  jak wprowadzać równowagę między życiem zawodowym a osobistym, jak dbać o swoją kondycję fizyczną  i duchową stosując różnego rodzaju techniki relaksacyjne, jak przygotowywać zdrowe, urozmaicone  posiłki oparte między innymi na diecie wegańskiej oraz wegetariańskiej.

Ważnym elementem szkolenia było uświadomienie nam , jak ważne jest opracowywanie strategii działania w oparciu o ustalenie własnych priorytetów. Posegregowanie czynności, na te które są :

 • ważne i pilne- sprawy wymagające natychmiastowego działania,
 • nieważne ale pilne- działania , do których trzeba delegować kogoś innego,
 • ważne, ale niepilne- zadania do zaplanowania na później,
 • nieważne i niepilne- zadania do wyeliminowania z naszego życia.

Jest to tzw.  Macierz Eisenhowera , czyli prosty sposób na zwiększenie efektywności, co sprawdza się między innymi w działalności szkół, firm, organizacji pozarządowych.

Ciekawym doświadczeniem w ramach aktywności fizycznych  była  wizyta  w Barranco del Infierno, rezerwacie z przygotowaną specjalnie dla turystów trasą. Wąwóz znajduje się w południowej części wyspy, a więc w pobliżu turystycznego zagłębia Los Cristianos – Las Américas . Szlak rozpoczyna się w górnej części miejscowości Adeje. Na końcu traktu znajduje się malowniczy wodospad, pilnowany przez strażników.

Wartościowym elementem szkolenia była możliwość doskonalenia  języka angielskiego, ponieważ wszystkie zajęcia prowadzono w tym języku.

 

                                                                                               Barbara Marszałek

 

 

        

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

 1. Przydatne linki