ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
  dodany przez A.Bator dnia 2017-01-09
   
  14305978043300.jpg

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”


  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
  w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  1) „Kurs fotografii” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) – realizacja planowana od lutego do czerwca 2017 r.
  2) „Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi” – dla zawodu F (fototechnik) - realizacja planowana od lutego do czerwca 2017 r.


  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.
  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny – Aneta Bator
  Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych formach wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w biurze projektu.
         
     Termin składania formularzy:
  od 11 stycznia do 13 stycznia 2017 r.
  oraz
  od 30 stycznia do 3 lutego 2017 r.


  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!


  szkolny koordynator projektu
  Aneta Bator


   Ogłoszenie pdf >>>  
       

       

  Uczestnictwo ZSKU w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
  dodany przez A.Bator dnia 2016-12-20
   
  14444019395700.jpg

  ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE uczestnikiem projektu
  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


  Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Krosna i obejmuje 10 krośnieńskich szkół zawodowych (7 techników i 3 zasadnicze szkoły zawodowe). Wśród nich jest Technikum Nr 7 w ZSKU.

  Celem głównym projektu, realizowanego w okresie od listopada  2016 do października 2019, jest zwiększenie szans absolwentów krośnieńskich szkół zawodowych na zatrudnienie poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego - dodatkowe wyposażenie pracowni zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, umożliwienie uczniom i uczennicom odbycia staży/praktyk u pracodawców, zdobycie dodatkowych kwalifikacji po ukończeniu specjalistycznych kursów.

  Już od stycznia na szkolnej stronie internetowej pojawią się ogłoszenia dotyczące rekrutacji na:
  • kursy („Kurs fotografii”, „Kurs projektowania i zarządzania stronami  internetowymi”, „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych”)
  • wakacyjne płatne staże zawodowe u pracodawców  
  • wyjazd studyjny na targi poligraficzne do Poznania


  Projekt wspiera również nauczycieli krośnieńskich szkół zawodowych,  którzy zostaną objęci wsparciem w postaci studiów podyplomowych związanych z nauczanym zawodem lub pokrewnym.

  Projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.   Dokument PDF >>>  
       

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki