ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – NOWOŚĆ!!!

  dodany przez dnia 2012-12-17


  KURSY BEZPŁATNE,
  UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE KOLEJNYCH KWALIFIKACJI,
  ŁĄCZENIE KWALIFIKACJI I ZDOBYWANIE PEŁNEGO ZAWODU,
  A NAWET KILKU ZAWODÓW.

      Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe formy kształcenia. Wśród nich są kwalifikacyjne kursy zawodowe.

      Są to kursy bezpłatne, które dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej (również w tych zawodach, w których od września 2012 r nie prowadzi się szkół policealnych).

      Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji (w przypadku prowadzenia kursu w formie zaocznej – 65% tej minimalnej liczby godzin).

      Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

      Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)
     
      Poniższa tabela przedstawia wykaz kursów kwalifikacyjnych na które można się zapisywać:

      Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów na dany kurs, odbędzie się spotkanie organizacyjne i ustalony zostanie harmonogram zajęć.

  DO POBRANIA:
  Kwestionariusz podania >>>


   

  Oznaczenie kwalifikacji

  Nazwa kwalifikacji / kwalifikacyjnego kursu zawodowego

  Liczba godzin    na kształcenie w remach kwalifikacji (w formie zaocznej)

  Symbol cyfrowy zawodu

  Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację

  Efekty kształcenia wspólne stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ*

  Liczba godzin na efekty wspólne (w formie zaocznej)

  T.13.

  Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

  215

  422103

  technik obsługi turystycznej

  PKZ(T.g)

  241

  T.14.

  Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

  215

  422103

  technik obsługi turystycznej

  PKZ(T.g)

  241

  A.18.

  Prowadzenie sprzedaży

  455

  522305/

       

  522301

  technik handlowiec/
        sprzedawca

  PKZ(A.j)/

       

  bez OMZ

  215

  A.22.

  Prowadzenie działalności handlowej

  208

  522305

  technik handlowiec

  PKZ(A.j)
        PKZ(A.m)

  215

  A.36.

  Prowadzenie rachunkowości

  338

  331403/
        431103

  Technik ekonomista/
        Technik rachunkowości

  PKZ(A.m)

  182

  T.9.

  Wykonywanie usług kelnerskich

  267

  513101

  kelner

  PKZ(T.e)

  241

  T.10.

  Organizacja usług gastronomicznych

  267

  513101

  kelner

  PKZ(T.e)

  241

  A.54.

  Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

  241

  311911

  technik    cyfrowych procesów graficznych

  PKZ(A.i)

  195

  A.25.

  Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

  195

  311911

  technik    cyfrowych procesów graficznych

  PKZ (A.l.)

  195

  A.55.

  Drukowanie cyfrowe

  195

  311911

  technik    cyfrowych procesów graficznych

  PKZ(A.i)

  195

  A.26.

  Sprzedaż produktów i usług reklamowych

  280

  333906

  technik organizacji reklamy

  PKZ(A.p)

  182

  A.27.

  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

  416

  333906

  technik organizacji reklamy

  PKZ(A.p)

  182

  R.6.

  Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

  234

  331402

  technik agrobiznesu

  PKZ(R.d)
        PKZ(R.f)

  221

  A.30.

  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

  273

  333107

  technik logistyk

  PKZ(A.m)

  241

  A.31.

  Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

  202

  333107

  technik logistyk

  PKZ(A.m)

  241

  A.32.

  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (technik logistyk)

  163

  333107

  technik logistyk

  PKZ(A.m)

  241

  R.26.

  Wykonywanie kompozycji florystycznych

  286

  343203

  florysta

  PKZ(R.o)

  156

  A.63.

  Organizacja i prowadzenie archiwum

  423

  441403

  technik archiwista

  PKZ(A.ab)

  163

  A.64.

  Opracowywanie materiałów archiwalnych

  293

  441403

  technik archiwista

  PKZ(A.ab)

  163
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki