ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  Technik rachunkowości

  dodany przez dnia 2012-05-12

  Szkoła Policealna: technik rachunkowości
  Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

      Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości zapewnia nie tylko kwalifikacje właściwe dla zawodu, lecz oznacza również wyposażenie absolwentów w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
  Umiejętności, w jakie zostaje wyposażony absolwent tego kierunku są bardzo potrzebne i użyteczne, szczególnie w obecnej rzeczywistości, bowiem posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości potrafi:
  • prowadzić księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne ewidencje,
  • posługiwać się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym pracę księgowego,
  • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym i instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
  • posługiwać się rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym,
  • organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach organizacyjnych,
  • prowadzić księgi rachunkowe w jednostkach organizacyjnych,
  • sporządzać zestawienia obrotów i sald oraz zestawienia sald ksiąg pomocniczych,
  • dokonywać wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
  • gromadzić i przygotowywać informacje niezbędne w zarządzaniu,
  • szacować i weryfikować wyniki obliczeń,
  • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
  • dokonywać inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
  • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
      Zatem, technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w komórkach rachunkowości we:
  • wszystkich podmiotach gospodarczych,
  • jednostkach i zakładach budżetowych,
  • bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,
  • urzędach skarbowych,
  • urzędach terytorialnych.
  • Inne zawody do wykonywania, których upoważniony jest posiadacz dyplomu to:
  • technik rachunkowości,
  • księgowy,
  • urzędnik ubezpieczeń społecznych,
  • urzędnik podatkowy.
  Absolwentom tego kierunku łatwo również prowadzić własną działalność gospodarczą.
     
      Przedmioty zawodowe realizowane, w ramach programu nauczania, na kierunku technik rachunkowości to:
  • podstawy ekonomii,
  • technika biurowa,
  • statystyka,
  • zasady rachunkowości,
  • marketing,
  • elementy prawa,
  • przedsiębiorczość,
  • rachunkowość,
  • finanse,
  • kultura zawodu;
  • język obcy zawodowy;
  • pracownia ekonomiczno-informatyczna,
  • praktyka zawodowa.
      Nauka na kierunku kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki