ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  Technik administracji

  dodany przez dnia 2011-02-26

      Słuchacz obowiązkowo uczy się języka angielskiego. Absolwent uzyskuje tytuł: technik administracji. Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik administracji posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w administracji rządowej i administracjach specjalnych; jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy; samorządach zawodowych i gospodarczych; przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych; firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.
      Absolwent posiada również wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych, jak: gromadzenie dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym; wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek; sporządzania sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań; opracowywania projektów aktów administracyjnych; prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej; prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej; planowania kosztów i przychodów; gospodarowania majątkiem; nadzorowania innych pracowników.
      Wraz ze wzrastającą we współczesnym świecie rolą dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianymi usługami - rosną też oczekiwania wobec pracowników administracji. Wymaga się od nich coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej.
  Dbamy o wszechstronność kompetencji zawodowych naszych absolwentów, wzmacniamy następujące cechy i postawy istotne do pełnienia roli zawodowej, jak: komunikatywność, umiejętność kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych; umiejętność pracy z ludźmi; łatwość nawiązywania kontaktów; umiejętność logicznego myślenia, dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych; stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.
      Wychodząc na przeciw tym zapotrzebowaniom kształcimy techników administracji posiadających wszechstronne kwalifikacje zawodowe.
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki