ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Technik administracji
Data modyfikacji 2018-10-30

1. Technik administracji to zawód cieszący się bieżącym i ciągłym zapotrzebowaniem na rynku pracy. W obszarze szeroko rozumianej administracji potrzebnych jest dużo osób. Zawód ten pozwala więc na szerokie możliwości zatrudnienia na różnych stanowiskach administracyjnych.

Absolwenci posiadają uniwersalne kwalifikacje związane ze stosowaniem w praktyce przepisów prawnych, sporządzaniem dokumentacji i korespondencji.

Jest to kierunek odpowiedni dla osób, które pragną poznać formy i zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, sporządzania projektów decyzji i umów cywilnoprawnych, zarządzania informacją i korespondencją.


2. Informacja dodatkowe

Integralną częścią kształcenia w zawodzie są miesięczne praktyki zawodowe w drugim i czwartym semestrze nauki. Technik administracji może stanowić podbudowę do doskonalenia zawodowego i szybkiego zdobywania nowych uprawnień w zawodach pokrewnych takich jak np.technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor.


3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia


Kwalifikacja 1:

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.


4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik administracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 •     wykonywania prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ;
 •     sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 •     prowadzenia postępowania administracyjnego.

Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • obsługiwanie klienta w jednostkach administracji, w tym udzielanie wyjaśnień w zakresie obliczania terminów, stosowania przepisów z różnych dziedzin prawa;
 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych i dokumentów wynikających ze stosunku pracy;
 • przygotowywanie różnych form korespondencji służbowej, redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań i notatek służbowych;
 • uczestniczenie w prowadzeniu postępowania administracyjnego w jednostkach administracji publicznej, w tym: wszczynanie postępowania i prowadzenie rozpraw administracyjnych, sporządzanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych, rozpatrywanie skarg i wniosków, informowanie stron o ich prawach i obowiązkach
 • wykonywanie prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań służbowych;
 • przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji;
 • przygotowywanie zestawień danych i przeprowadzanie podstawowych analiz statystycznych,
 • archiwizowanie dokumentów;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 • obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej oraz korzystanie z programów komputerowych w pracy biurowej;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania :

• obsługiwanie klienta w języku obcym;

• organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.


5. Technik administracji znajdzie zatrudnienie w:

 

 •     administracji rządowej,
 •     jednostkach samorządu terytorialnego
 •     jednostkach organizacyjnych gmin,
 •     przedsiębiorstwach,
 •     organizacjach społecznych
 •     zakładach usługowych
 •     bankach,
 •     firmach ubezpieczeniowych i innych

.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownia techniki biurowej wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla uczniów połączone w sieć z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych oraz specjalistycznymi programami komputerowymi z zakresu ekonomii, prawa i administracji, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, dyktafon, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe, druki formularzy i blankietów stosowanych w administracji publicznej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji oraz prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych układów .tekstów, podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące administracji, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole. Praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu (w urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów).       

     

Technik masażysta
Data modyfikacji 2018-10-29

1. Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Technik masażysta stanowi część personelu medycznego. Jest to zawód z przyszłością, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanych zadań i osiąganych celów. Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Absolwenci bez problemu znajdują pracę , a pracodawca ceni dobrze wykształconego i zaangażowanego pracownika.

 

2. Informacja dodatkowe

Na kierunku technik masażysta oprócz realizowania obowiązującego programu nauczania jest możliwość udziału w szkoleniach i otrzymania dodatkowych certyfikatów, np. masaż bańką chińską, masaż gorącymi kamieniami, masaż stemplami ziołowymi.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu.

 

4. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • wykonywanie masażu w medycynie,
 •  wykonywanie masaży w sporcie;
 • wykonywanie masażu w kosmetyce i profilaktyce;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 

5. Technik masażysta znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • przychodniach rehabilitacyjnych,
 • gabinetach fizjoterapeutycznych,
 • sanatoriach,
 • hotelach i gabinetach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach SPA,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • prywatnych gabinetach masażu,
 • jako masażysta drużyny sportowej,
 • jako członek zespołu rehabilitacyjnego,
 • może świadczyć usługi indywidualne.       

     

Technik archiwista
Data modyfikacji 2018-10-30

1. Technik archiwista to zawód, stawiający przed pracownikiem wymagania, ale dający możliwość samorealizacji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, rzetelnego i potrafiącego sprawnie i fachowo wypełniać zadania zawodowe oraz oceniać wagę i rolę zasobów informacyjnych.

 

2. Informacja dodatkowe

Jest to nowy kierunek wprowadzany w placówce, którego nie ma w okolicznych szkołach.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

    Kwalifikacja 1:

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

    Kwalifikacja 2:

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik archiwista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;

b) ewidencjonowania dokumentacji aktowej;

c) opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Powyższe zadania są realizowane poprzez:

 •     Organizowanie archiwum
 •     Prowadzenie archiwum
 •     Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 •     Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
 •     Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
 •     Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
 •     Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych

Dokowo słuchacz może w szkole ukończyć kursy obsługi programów komputerowych przydatnych w pracy archiwisty.


5. Technik archiwista znajdzie zatrudnienie w:

 • archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące,
 • składnicach akt oraz w archiwach zakładowych.


6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownia archiwalna wyposażona w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką sieciową, skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla uczniów połączone w sieć lokalną z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, pakiet programów do sporządzania dokumentacji archiwalnej i zarządzania nią, kopie dokumentów sporządzonych na różnych nośnikach informacji, wzory archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych, druki i formularze, regały archiwalne, stół do opracowywania dokumentacji wielkoformatowej i kartograficznej, sprzęt do odtwarzania dokumentacji audiowizualnej, przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, wózek transportowy, materiały pomocnicze, zestaw przepisów prawa dotyczących zasobów archiwalnych, funkcjonowania archiwów, zasad postępowania z dokumentacją w wersji drukowanej lub elektronicznej, publikacje z zakresu archiwistyki.

 

 

        

     

Opiekun medyczny
Data modyfikacji 2018-10-29

 OPIEKUN MEDYCZNY

Słuchaczami mogą być osoby posiadające wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki - jeden rok szkolny

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne , zapewnia nowocześnie wyposażone pracownie.

Osoba kończąca szkołę otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:

Opiekun medyczny wykonuje wszystkie czynności pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym, domowym i DPS.

Do zadań opiekuna medycznego należy:

1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej

 

o różnym stopniu zaawansowania choroby w różnym wieku,

2. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,

3. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,

4. aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,

5. zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

6. zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia,

7. wykonywanie zabiegów higienicznych,

8. współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,

9. asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich

10. użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych,

11. konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.

 

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

- szpitale, oddziały szpitalne

- zakłady opiekuńczo-lecznicze

- ośrodki i domy pomocy społecznej

- niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej

- indywidualna opieka w domu pacjenta

- środowiskowe domy pomocy

- fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.       

     

Technik rachunkowości
Data modyfikacji 2018-10-30

1. Technik rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie. Specjalistom w tej dziedzinie nie grozi utrata pracy z powodu rozwoju technologicznego. Zdobyta wiedza, pomoże  nie tylko w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, ale też w prowadzeniu własnej działalności, a nawet zarządzaniu kosztami w życiu prywatnym.

2. Informacja dodatkowe:
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu
kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych może uzyskać dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji .

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
Kwalifikacja 1:
a)  AU.36. Prowadzenie rachunkowości;
Kwalifikacja 2:
b) AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia rachunkowości;
 • rozliczania danin publicznych;
 • rozliczania wynagrodzeń;
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy finansowej.

5. Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w:

 • w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw
 • w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.
 • w centrach outsourcingowych usług rachunkowych w Polsce i w Europie.
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownię rachunkowości, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla słuchaczy (jedno stanowisko dla jednego słuchacza), wszystkie komputery połączone w sieć z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, pakiety programów dowspomagania operacji finansowoksięgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika rachunkowości, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac, formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego, zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości;
2) pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla słuchacza (jedno stanowisko dla jednego słuchacza), wszystkie komputery połączone w sieć z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu; urządzenia techniki biurowej, w szczególności, takie jak: telefony z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej,jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne, podręczniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole.
Kształcenie praktyczne może się odbywać w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 

        

     

Florysta
Data modyfikacji 2018-10-29

1. Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

 

2. Informacja dodatkowe

Florystyka jest dziedziną, która bardzo mocno rozwinęła się w ostatnich latach. Dlatego też wzrosło zapotrzebowanie na florystów, którzy pracować będą nie tylko w kwiaciarniach, ale także w różnego rodzaju firmach usługowych.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja:

RL 26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie florysta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • planowanie wykonywanie projektów dekoracji roślinnych,
 • dobór materiału roślinnego do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia,
 • przygotowywanie materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania dekoracji,
 • wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu,
 • pielęgnacja roślin ciętych, doniczkowych o gotowych dekoracji florystycznych,
 • stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, kościołach, mieszkaniach itp.,
 • przygotowywanie wystaw i konkursów roślinnych.

 

5. Florysta znajdzie zatrudnienie w:

 • różnego rodzaju firmach dekoratorskich zajmujących się przygotowywaniem wystrojów sal na przyjęcia takie jak śluby, komunie czy chrzciny
 • firmach świadczących usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych
 • własnej działalności w tym zakresie

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia       

     

Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Data modyfikacji 2018-10-29

Zawód: Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze pomocy społecznej i medycznej.

Słuchaczami mogą być osoby posiadające wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki – jeden rok szkolny.

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne, zapewnia pracownie.

Osoba kończąca szkołę otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Zadania zawodowe.

Ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji, wspiera osobę niepełnosprawną w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkich barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych)
 • pobudzenie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
 • planowanie, kontrolowanie i ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej
 • włączenie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji świadczących usługi rehabilitacyjne

 

Praca:

 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Dzienne Domy Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowe Domy Samopomocy,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze,
 • Hospicje, Oddziały Szpitalne,
 • Ośrodki Adaptacyjne,
 • Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

        

     

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Data modyfikacji 2018-10-30

1. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy to nowoczesny zawód przyszłości stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu, dobrze przygotowani, są poszukiwani na rynku pracy ponieważ problemy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa występują we wszystkich zakładach pracy i organizacjach są i będą w przyszłości coraz bardziej aktualne.

 

2. Informacja dodatkowe:
Szkoła posiada wieloletnią tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych formach kształcenia.

Uczący nauczyciele są czynnymi egzaminatorami w zakresie bhp w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Umiejętności praktyczne, obok wiedzy teoretycznej, stanowią główny priorytet w realizacji programu nauczania.

Słuchacze w trakcie nauki systematycznie otrzymują materiały do nauki w formie elektronicznej jak: wykłady, ćwiczenia, formularze, dokumentację, akty prawne.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • sporządza bieżących i okresowych analiz stanu bhp w zakładzie pracy
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bhp
 • w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesie pracy
 • wykonywania oceny ryzyka zawodowego
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, praca w zespole powypadkowym
 • przygotowania i przeprowadzania szkoleń pracowników w zakresie bhp
 • zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wypracowania i wdrożenia metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi
 • z wykonywaną pracą
   

5. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych na stanowisku inspektora bhp lub starszego inspektora bhp

 • instytucjach zajmujących się realizacją zadań bhp np. Urząd Dozoru Technicznego, Sanepid

  i innych instytucjach

 • placówkach handlowych, szkołach, szpitalach i wszystkich innych organizacjach

  gdzie wykonuje zadania związane z obsługą w zakresie bhp

 • własnej działalności usługowej np. handel artykułami bhp i równocześnie doradztwo oraz szkolenie, obsługa w zakresie bhp dla małych zakładów i warsztatów usługowych

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Szkoła posiada piękną pracownię bhp wyposażoną w:

 • Urządzenia pomiarowe
 • Sprzęt ochrony indywidualnej
 • Plansze i gabloty
 • Urządzenia multimedialne
 • Normy i inne akty prawne
 • Filmy tematyczne       

     

Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Data modyfikacji 2018-10-30


1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia to ciekawy i wymagający zawód, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W okresie dwóch lat nauki poznajesz podstawy prawa, tajniki samoobrony i technik interwencyjnych, a także posługiwania się bronią palną. Zostaniesz także przygotowany do wykonywania i planowania ochrony osób, obiektów a także realizacji konwojów wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Uzyskujesz wiedzę i umiejętności dające Ci możliwość profesjonalnego planowania i realizacji zabezpieczenia imprez masowych. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców.

2. Informacja dodatkowe
Większość zajęć z przedmiotów zawodowych prowadzona jest z wykorzystaniem środków przekazu multimedialnego (prezentacje, filmy), a także projektów interaktywnych. Część zajęć odbywa się w formie warsztatowej w grupach, które w oparciu o otrzymane założenia przygotowują wspólnie projekty planów ochrony osób, mienia lub konwojów, czy też zabezpieczenia imprez masowych.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a) Kwalifikacja 1:
Z.03. Technik ochrony fizycznej osób i mienia


4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) wykonywania ochrony fizycznej osób i mienia, a także konwojowania  wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych
b) planowania ochrony fizycznej osób i mienia, a także konwojów  wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych
c) organizacji, planowania i wykonywania zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie różnego rodzaju imprez masowych
d) organizacji pracy w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych, oraz w innych podmiotach, gdzie są wymagane umiejętności z zakresu ochrony osób i mienia,
e) uzyskania koncesji na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz wykonywania konwojów wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych pozwalającej na założenie własnej firmy ochrony
f) uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: posiadania i korzystania z broni palnej, stosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym technik interwencyjnych i samoobrony w czasie wykonywania obowiązków zawodowych w ochronie osób i mienia, zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy masowej (24 godz. kurs) lub kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych (48 godz. kurs)


5. Technik ochrony fizycznej osób i mienia znajdzie zatrudnienie w:
a) firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia działających na podstawie koncesji
b) podmiotach gospodarczych posiadających własne wewnętrzne służby ochrony
c) wewnętrznych służbach ochrony utworzonych w ramach jednostek wojskowych ochraniających obiekty o znaczeniu militarnym

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

        

     

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Data modyfikacji 2018-10-29

1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

 

2. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole, o innowacjach, specjalizacjach

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1:

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 • Kwalifikacja 2:

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.

4. W trakcie nauki nauczysz się

 • (przygotowywać publikacje graficzno-tekstowe do procesu drukowania
 • obsługiwać programy graficzne Pakietu Adobe w tym: Photoshop, Illustrator, Indesign oraz profesjonalne programy do grafiki 3D
 • obsługi cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii
 • drukowania i metod wykańczania wydruków cyfrowych
 • pozyskiwać, przetwarzać i przygotowywać projekty graficzne na potrzeby druku 3D

 

5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdzie zatrudnienie w:

• studiach graficznych

• agencjach reklamowo-wydawniczych

• własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej

• drukarniach

• firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Wycieczki dydaktyczne       

     

Technik fotografii i multimediów
Data modyfikacji 2018-10-29

1. Technik fotografii i multimediów  (wcześniej: fototechnik) zajmuje się projektowaniem, realizacją i obróbką obrazu fotograficznego o różnym charakterze – fotografii reklamowych, reportażowych oraz innych. Efekty pracy technika fotografii i multimediów mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu reportaży prasowych, kampanii reklamowych i okolicznościowych, przygotowaniu materiałów do druku, tworzeniu prac multimedialnych na potrzeby internetu i nie tylko. Reprezentanci tego zawodu współpracują także z instytucjami państwowymi takimi, jak na przykład policja, czy archiwa.

2. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych
w szkole, o innowacjach, specjalizacjach

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Kwalifikacja 2:

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

 

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.

4. W trakcie nauki nauczysz się

 • przygotowywać plan zdjęciowy
 • wykonywać fotografie studyjne i w plenerze
 • obsługiwać programy graficzne przeznaczone do obróbki obrazu cyfrowego
 • przygotowywać fotografie i prace graficzne przeznaczone do wydruku
 • przygotowywać prezentacje graficzne i multimedialne
 • wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne

 

5. Technik fotografii i multimediów  znajdzie zatrudnienie w:

 • studiach fotograficznych
 • agencjach wydawniczych
 • mediach
 • agencjach reklamowych
 • instytucjach państwowych – policja, archiwa
 • instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych
 • a także prowadzić własną działalność gospodarczą w formie usługowej, np. w zakresie fotografii ślubnej, okolicznościowej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

        

     

Technik informatyk
Data modyfikacji 2018-10-29

1. Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

2. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych
w szkole, o innowacjach, specjalizacjach

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Kwalifikacja 2:

EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.

 

4. W trakcie nauki nauczysz się

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
 • Wykonać lokalną sieć komputerową;
 • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;
 • Administrować systemami operacyjnymi;
 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

 

5. Technik informatyk  może szukać zatrudnienia w różnorodnych firmach. Wśród nich mogą być:

 • ośrodki obliczeniowe
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 •  firmy sprzedające sprzęt komputerowy
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
 •  punkty serwisowe sprzętu komputerowego
 • wydawnictwa i drukarnie
 •  studia graficzne i dźwiękowe
 •  studia telewizyjne i filmowe
 •  przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów..

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

...

 

 

 

        

     

Technik usług kosmetycznych
Data modyfikacji 2018-10-29

1. Technik usług kosmetycznych to zawód przyszłości, który  ze względu na prężny rozwój kosmetologii,   ma nieograniczone możliwości podjęcia zatrudnienia i dalszego rozwoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności, przygotowujemy słuchacza  do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się oraz coraz bardziej dynamicznym rynku pracy. Technik usług kosmetycznych w trakcie trwania nauki uczy się  nie tylko wykonywać zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, ale także będzie potrafił  udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

 

2. Dodatkowe informacje

        Nauka w zawodzie trwa dwa lata, w ciągu których realizowane są  przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach i praktyce zawodowej, którą słuchacz odbywa po II semestrze nauki bezpośrednio w salonie kosmetycznym. Szkolenia organizowane w trakcie kształcenia to m.in.:

- przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 1:1,

- manicure hybrydowy- zdobienie,

- masaż bańką chińską

oraz inne organizowane zgodnie z potrzebami.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a)
kwalifikacja 1:

            AU. 61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.

b) kwalifikacja 2:

AU.  62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp.

 

4. Sylwetka absolwenta

W wyniku kształcenia  absolwent technikum usług kosmetycznych  powinien umieć: 
a) określać cele i zadania zawodu, 
b) charakteryzować wyposażenie różnego rodzaju gabinetów kosmetycznych, 
c) organizować stanowisko pracy, 
d) charakteryzować metody i środki oraz ogólne zasady dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji, 
e) posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalności gabinetu kosmetycznego, 
f) postępować zgodnie z obowiązującymi w zawodzie normami etycznymi, 
g) posługiwać się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii, 
h) rozpoznawać i charakteryzować rodzaj skóry i włosów, 
i) diagnozować, w oparciu o przeprowadzone badania, skórę i jej przydatki,
j) sporządzać i stosować  środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych, 
k) charakteryzować skład preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działanie na skórę i organizm, 
l) ustalać rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem, 
ł) wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej twarzy i ciała zgodnie z etyką zawodową,
m) wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, 
n) obsługiwać aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie przepisów sanitarnych, BHP i ppoż., 
o) oceniać jakość wykonanego zabiegu, 
p) udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej, 
r) nawiązywać właściwy kontakt z klientami, 
s) udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
t) pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii.

5. Technik usług kosmetycznych znajdzie zatrudnienie w:
 a) gabinetach kosmetycznych,
 b) gabinetach odnowy biologicznej,
 c) firmach kosmetycznych,
 d)  sanatoriach,
 e)  studiach wizażu i stylizacji
 f) salonach SPA.

Absolwent technikum usług kosmetycznych będzie także posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach dydaktycznych, a praktyczne w nowocześnie wyposażonej pracowni kosmetycznej. Szkoła zapewnia wszystkie niezbędne preparaty, akcesoria i urządzenia kosmetyczne.
Po II semestrze nauki słuchacze odbywają praktykę zawodową w salonach kosmetycznych (4 tygodnie).
 

Pracownia kosmetyczna

7. Studia wyższe:

Po ukończeniu nauki w naszym technikum absolwent może podjąć studia wyższe na kierunkach: kosmetologia, ziołolecznictwo, towaroznawstwo, chemia kosmetyczna.  

 

8. Film prezentujący zawód technik usług kosmetycznych:

https://www.youtube.com/watch?v=W_N9NQOxlVA

        

     

Opiekun w domu pomocy społecznej
Data modyfikacji 2018-10-29

1.  OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ – to osoba, która towarzyszy i udziela pomocy podopiecznemu w domu pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z  zakresu samoobsługi, higieny osobistej i usprawniania ruchowego. Jest przygotowany do profesjonalnej opieki nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi w placówkach opieki społecznej.

2. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej.

341203 OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej będzie przygotowany do wykonywania działań zawodowych w zakresie:

 • organizowanie środowiska i otoczenia podopiecznego,
 • przygotowanie podopiecznego do samoopieki,
 • pomaganie i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach w zakresie samoobsługi,
 • pielęgnowanie podopiecznych, chorych i niesamodzielnych,
 • pomaganie przy usprawnianiu ruchowym osobie starszej, niepełnosprawnej   i niesamodzielnej,
 • uczestniczenie w ostatnich etapach życia podopiecznego.

 

4. OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ znajdzie zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • hospicjach,
 • instytucjach świadczących usługi opiekuńcze,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.       

     

Opiekunka dziecięca
Data modyfikacji 2018-10-29

1.  OPIEKUNKA DZIECIĘCA – to osoba przygotowana do sprawowania fachowej, profesjonalnej opieki nad małymi dziećmi.

2. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

325905 OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie opiekunka dziecięca będzie przygotowany
do wykonywania działań zawodowych w zakresie:

 • zapewnienie bezpieczeństwa dziecku,
 • zaspokajanie jego potrzeb w czasie nieobecności rodziców,
 • pielęgnowanie dziecka,
 • dbanie o jego higienę, mycie, przebieranie,
 • dbanie o prawidłowe odżywianie, usprawnianie,
 • organizowanie wolnego czasu poprzez zabawy, chodzenie na spacery,
 • rozwijanie zdolności psychomotorycznych dziecka, które wpływają na jego prawidłowy rozwój.

 

4. OPIEKUNKA DZIECIĘCA znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • żłobkach,
 • szpitalach,
 • hospicjach,
 • ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi.       

     

Opiekunka środowiskowa
Data modyfikacji 2018-10-29

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA – to osoba posiadająca wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do pełnienia roli osoby pierwszego kontaktu z ludźmi niepełnosprawnymi, samotnymi, nieradzącymi sobie w życiu codziennym.

2. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych.

341204 OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

 

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego podopiecznemu,
 • sprawowanie opieki nad podopiecznym niesamodzielnym i przewlekle chorym w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
 • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie:
 • gospodarowania budżetem, wykonywania zakupów, sporządzania posiłków,
 • utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,
 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej'
 • uczestniczenie w ostatnich etapach życia podopiecznego.

 

4. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA znajdzie zatrudnienie w:

 • miejskich ośrodkach pomocy społecznej,
 • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,
 • domach pomocy społecznej,
 • instytucjach opiekuńczych,
 • środowiskowych domach samopomocy.       

     

Terapeuta zajęciowy
Data modyfikacji 2018-10-30

1. Terapeuta zajęciowy to zawód, wymagający dużo od pracownika ale dający możliwość samorealizacji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika otwartego na ludzi, komunikatywnego, dobrze wykształconego, rzetelnego i potrafiącego sprawnie i fachowo wypełniać zadania zawodowe oraz oceniać wagę i rolę zasobów informacyjnych.

2. Informacja dodatkowe
Jest to nowy kierunek wprowadzany w placówce, którego nie ma w okolicznych szkołach.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a) Kwalifikacja 1:
MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie terapeuta zajęciowy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
1) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
3) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
Powyższe zadania są realizowane poprzez:

 • Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
 • Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego
 • Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
 • Prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego

Dodatkowo słuchacz może w szkole ukończyć kursy: pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs języka migowego, kurs florystyczny, kursy komputerowe przydatne w pracy terapeuty zajęciowego.

5. Terapeuta zajęciowy znajdzie zatrudnienie w:
placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Pracownia arteterapii wyposażona w: materiały i przybory malarsko-plastyczne, materiały i przybory do malowania na szkle, rzeźbienia, wykonywania witraży, linorytów.
Pracownia umiejętności interpersonalnych i organizacji czasu wolnego , wyposażoną w sprzęt audiowizualny, taki jak: telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz video, rzutnik pisma oraz pomoce dydaktyczne służące do kształtowania umiejętności praktycznych związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną, rozwiązywaniem sytuacji problemowych, ćwiczeniem zachowań asertywnych i technik negocjacji;
Pracownia higieny osobistej, wyposażoną w sprzęt przystosowany dla osób niepełnosprawnych, sprzęt niezbędny do utrzymania higieny ciała oraz sprzęt pomocniczy służący do rozwijania umiejętności praktycznych zawiązanych z utrzymaniem czystości ciała;
Pracownia rękodzielniczo-krawiecką, wyposażoną w: zestaw narzędzi i przyborów krawieckich i dziewiarskich, podręczniki kroju i szycia, podręczniki dziewiarstwa i haftu, żurnale; stanowiska: kroju, szycia, prasowania, haftowania, tkania, wykonywania makramy, dziewiarstwa ręcznego;
Pracownię gospodarstwa domowego i kulinarną, wyposażoną w: sprzęt typowy dla kuchni domowej oraz wyposażenie ułatwiające osobom niepełnosprawnym przygotowywanie posiłków, plansze zawierające skład poszczególnych produktów spożywczych, książki kucharskie, sprzęt gospodarstwa domowego, służące do rozwijania umiejętności praktycznych związanych z racjonalnym gospodarowaniem własnym budżetem oraz przygotowywaniem posiłków i czynnościami dnia codziennego;
Pracownia organizacji czasu wolnego, wyposażona w: sprzęt audiowizualny, taki jak: telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz video, rzutnik pisma; instrumenty muzyczne i zestaw płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, kaset video, sprzęt sportowy, sprzęt turystyczny, biblioteczkę, komputer, służące do rozwijania umiejętności praktycznych związanych ze spędzaniem czasu wolnego.

        

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2018

Przydatne linki