Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Narodowe Święto Niepodległości
  dodany przez Anna Korab dnia 2020-11-11
   
  2020Nov1012470191493300.jpg

  Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest, co roku, 11. listopada - dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę, po 123 latach niewoli, niepodległości - w 1918 roku. Przez ponad wiek byliśmy w niewoli - pod zaborami Rosji, Prus i Austrii. Dlatego dzień ten jest jednym z najważniejszych uroczystości w naszej historii.


  Obchodzone było od roku 1920. Tajnie nawet podczas II wojny światowej. W roku 1945 zostało zastąpione innym świętem, obchodzonym 22. lipca - w rocznicę ogłoszenia, w 1944 roku, Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Święto 11. listopada, w pierwotnym kształcie, przywrócono dopiero po przemianach ustrojowych w 1989 roku.


  Obecnie Narodowe Święto Niepodległości znów obchodzone jest przez Polaków wyjątkowo uroczyście, a miejscem głównych obchodów jest Plac Piłsudskiego, na którym odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych.


  Dla wielu Polaków to dzień zadumy nad historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych. Wszyscy cieszymy się, że po wiekach walki o niepodległość jesteśmy wolni, mamy swój ojczysty język i własną tożsamość.

   

            

       

  Mija 40 lat…
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2020-11-10
   
  2020Nov1012411688590900.jpg

  10 grudnia mija 40 lat, od kiedy z rąk króla Szwecji Czesław Miłosz odebrał literacką Nagrodę Nobla. Decyzja o tym fakcie obiegła opinię publiczną 9 listopada.  Każdy wie, że jest to największe wyróżnienie w dziedzinie literatury na świecie. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy: za to, że "z bezkompromisową jasnością postrzegania wyraził warunki, na jakie wystawiony jest człowiek w świecie ostrego konfliktu".

   

  Kiedy Miłosz dostał Nobla, wielu Polaków nie znało jego twórczości, bo poeta przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Sam Miłosz po latach tak opisywał tę chwilę w "Autoportrecie przekornym":

  Kiedy dostałem Nagrodę Nobla, to już całkowicie straciłem kontrolę i tylko włosy wydzierałem z głowy dowiadując się, kim jestem w oczach innych. Zawsze uważałem siebie, na przykład, za poetę dość hermetycznego, dla pewnej nielicznej publiczności. I co się dzieje, kiedy tego rodzaju poeta staje się sławny, głośny, kiedy staje się kimś w rodzaju Jana Kiepury, tenora albo gwiazdy futbolu? Naturalnie, powstaje jakieś zasadnicze nieporozumienie.

  Po przyznaniu Miłoszowi Nobla dziennikarze i krytycy literaccy dyskutowali nad politycznymi uwarunkowaniami tej nagrody. Trudno było uznać za przypadek, że otrzymał ją polski emigracyjny poeta w roku utworzenia Solidarności. Nagroda Nobla dla Miłosza interpretowana była jako wyraz poparcia dla politycznych przemian zachodzących we wschodnim bloku tak jak późniejsza Pokojowa Nagroda Nobla przyznana Lechowi Wałęsie. W 1980 roku tak często zarzucano Szwedzkiej Akademii kierowanie się w swoich wyborach pozaliterackimi względami, że akademicy pierwszy raz zrezygnowali z tradycyjnej dyskrecji. Ujawnili, że nazwisko Miłosza od czterech lat pojawiało się na listach kandydatów do nagrody.

  Dzięki nagrodzie Nobla Czesław Miłosz stał się popularny także w ojczyźnie, a jego utwory znowu zaczęły być oficjalnie wydawane. Upłynęło jednak wiele lat zanim na stałe zamieszkał w Polsce. 

  O tym, że poeta w pełni zasłużył na uznanie odbiorców, czytelników, znawców literatury niech świadczy wiersz:

  Moja wierna mowo

  Moja wier­na mowo,
  słu­ży­łem to­bie.
  Co noc sta­wia­łem przed tobą mi­secz­ki z ko­lo­ra­mi,
  że­byś mia­ła i brzo­zę i ko­ni­ka po­lne­go i gila
  za­cho­wa­nych w mo­jej pa­mię­ci.

  Trwa­ło to dużo lat.
  By­łaś moją oj­czy­zną bo za­bra­kło in­nej.
  My­śla­łem że bę­dziesz tak­że po­śred­nicz­ką
  po­mię­dzy mną i do­bry­mi ludź­mi,
  choć­by ich było dwu­dzie­stu, dzie­się­ciu,
  albo nie uro­dzi­li się jesz­cze.

  Te­raz przy­zna­ję się do zwąt­pie­nia.
  Są chwi­le kie­dy wy­da­je się, że zmar­no­wa­łem ży­cie.
  Bo ty je­steś mową upodlo­nych,
  mową nie­ro­zum­nych i nie­na­wi­dzą­cych
  sie­bie bar­dziej może od in­nych na­ro­dów,
  mową kon­fi­den­tów,
  mową po­mie­sza­nych,
  cho­rych na wła­sną nie­win­ność.

  Ale bez cie­bie kim je­stem.
  Tyl­ko szko­la­rzem gdzieś w od­le­głym kra­ju,
  a suc­cess, bez lęku i po­ni­żeń.
  No tak, kim je­stem bez cie­bie.
  Fi­lo­zo­fem ta­kim jak każ­dy.

  Ro­zu­miem, to ma być moje wy­cho­wa­nie:
  glo­ria in­dy­wi­du­al­no­ści od­ję­ta,
  Grzesz­ni­ko­wi z mo­ra­li­te­tu
  czer­wo­ny dy­wan pod­ście­ła Wiel­ki Chwał,
  a w tym sa­mym cza­sie la­tar­nia ma­gicz­na
  rzu­ca na płót­no ob­ra­zy ludz­kiej i bo­skiej udrę­ki.

  Moja wier­na mowo,
  może to jed­nak ja mu­szę cie­bie ra­to­wać.
  Więc będę da­lej sta­wiać przed tobą mi­secz­ki z ko­lo­ra­mi
  ja­sny­mi i czy­sty­mi je­że­li to moż­li­we,
  bo w nie­szczę­ściu po­trzeb­ny ja­kiś ład czy pięk­no

  Skorzystała ze źródeł internetu i garść słów dorzuciła:

   

  E. Misiak-Gancarz

  Zdjęcie /Jerzy Undro /PAP         

       

  Listopadowe tradycje – rogal świętomarciński
  dodany przez Anna Korab dnia 2020-11-09
   
  2020Nov0917235667350600.jpg

  Miesiąc listopad wyjątkowo obfituje w święta, których obchodzenie przez wiele wieków wytworzyło swoistą tradycję.

  Tradycja (łac. traditio) – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez daną zbiorowość za społecznie ważne dla jej współczesności i przyszłości.

  Myślę, że warto poświęcić im trochę uwagi, czym kierowałam się pisząc niniejszy artykuł.   Czytaj cały artykuł >>>  
       

       

  Z listopadową zadumą
  dodany przez Anna Korab dnia 2020-10-30
   
  2020Oct3014260822163400.jpg

  Czas na mnie
  czas nagli

  co ze sobą zabrać
  na tamten brzeg

  nic

  więc to już
  wszystko
  mamo

  tak synku
  to już wszystko

  a więc to tylko tyle
  tylko tyle

  więc to jest całe życie
  tak całe życie

   

  Tadeusz Różewicz

   

   

  Jak co roku, w dniu 1 listopada odwiedzimy groby naszych bliskich, zatrzymamy się u ich mogił, zmówimy modlitwę, być może zaskoczy nas upływ czasu…tak dawno od nas odeszli a my stale czujemy ich obecność…w sercu pozostaną z nami na zawsze.

  To szczególny dzień ku czci wszystkich świętych. W Polsce, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, jest to "uroczystość tych, którzy są zbawieni i cieszą się wieczną szczęśliwością w niebie". Należą do nich nie tylko kanonizowani i błogosławieni, ale także święci bezimienni wierni, którym Kościół w sposób szczególny chce oddać hołd.

  Pamiętajmy też o grobach zapomnianych, których bliscy już odeszli, lub żyją daleko od mogił ukochanych, ale także o tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju i polegli na różnych frontach.         

       

  KONKURS O JANIE PAWLE II
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2020-10-22
   
  2020Oct2220215720534300.jpg

  Gdyby miłość mogła ocalić, a łzy uleczyć-byłbyś z nami.

  Napis nagrobny

   

   

  W dniu 16 października w naszej szkole odbył się konkurs poświęcony życiu, rodzinie, edukacji i posłudze papieża Jana Pawła II. Był przygotowany do realizacji wiosną tego roku, kiedy to 18 maja przypadała 100.rocznica urodzin tego Wielkiego Polaka. Wszelkie plany i założenia  musiały zostać zmienione z powodu pandemii. Cieszy więc fakt, że w Dniu Papieskim przypadającym i obchodzonym co roku w dniu 16 października udało się nadrobić zaległości.

  Założeniem tej aktywności było uczczenie pontyfikatu, osoby i misji Polaka, który już dzisiaj należy do grona nie tylko najwybitniejszych i najznakomitszych naszych rodaków, ale też niezwykłych osobistości tego świata. Tym, którym dane było żyć w latach 70. ubiegłego stulecia z pewnością pamiętają znamienne słowa: Habemus papam a zaraz po nich wyłaniającego się z krużganków bazyliki  Karola Wojtyłę, który przybrał imię Jan Paweł II. Uśmiechniętego, podnoszącego wysoko ramiona w geście pozdrowienia ludzi zgromadzonych na Placu św. Piotra, a w domach atmosferę niedowierzania, totalnej radości i wzruszenia. Był z nami jako papież 27 lat i pod każdym względem był wyjątkowy. Takiego pamiętamy go do dziś. A wyrazem tej pamięci stał się konkurs „Sto pytań na stulecie papieża Jana Pawła II”. Zgłosiło się do udziału w nim 8 osób, 7 z klasy I i 1 z II5 Technikum.

  Po poprawie prac i analizie punktów, wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce Emilia Pastyrzak z klasy I5 Technikum
  • II miejsce Paulina Bobek z klasy II5 Technikum
  • III miejsce przypadło Wiktorii Stypule z klasy I5 Technikum

  Najlepszym serdecznie gratulujemy!

  Wymienione osoby otrzymały nagrody książkowe, związane tematycznie z bohaterem rywalizacji, natomiast wszyscy uczestnicy – słodycze i pamiątkowe dyplomy.

   

  W tym miejscu pragnę bardzo podziękować Pani Annie Korab za pomoc w przygotowaniu i realizacji konkursu, a uczniom za udział w nim.

   

  E. Misiak-Gancarz

            

       

  Życzenia dla naszych Pedagogów
  dodany przez ZSKU dnia 2020-10-13
   
  2020Oct1316203337696100.jpg

  Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się  nie udawało... i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.

  Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.

  Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. Za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Państwa liczyć!

   

  Z wyrazami wdzięczności
  Młodzież ZSKU

            

       

  Niech się święci Dzień Nauczyciela!
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2020-10-13
   
  2020Oct1316234526606200.jpg

  Mieć właściwego nauczyciela, to jakby drugi raz się urodzić.

  Ludmiła Ulicka

   

   

  W dniu 13 października w bibliotece szkolnej odbył się program słowno-muzyczny  dedykowany wszystkim Nauczycielom, z okazji Święta Edukacji Narodowej. Była to audycja recytowana i w oprawie muzycznej „transmitowana” przez radiowęzeł z powodu obostrzeń wynikających z panującej pandemii. W ubiegłym roku było jeszcze normalnie, obecnie chcieliśmy i musieliśmy uczcić ten dzień w zmienionych warunkach. Jedno pozostało jednakże niezmienne - chęć wyrażenia serdeczności, uznania dla wychowawców i pedagogów, za ich trud, poświęcenie i troskę w każdym dniu. Nie zapomnieliśmy także o pracownikach obsługi i administracji, dzięki którym - jak mówią słowa piosenki - czujemy się w naszej szkole jak w niebie.

  Na treść audycji złożyły się wiersze wybitnych autorów polskich: Zbigniewa Herberta, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza czy Cypriana Kamila Norwida. Były one przeplatane piosenkami utrzymanymi w klimacie tego wyjątkowego dnia, a były to „Beauty And The Beast” w wykonaniu Celine Dion i Peabo Brysona, „Fall on me” w interpretacji Matteo i Andrea Bocellich, piosenka z dedykacją dla uczniów - „Dzieci wybiegły” w aranżacji Elektrycznych Gitar oraz rodzima perełka -  „Wszystkiego najlepszego” duetu Danuta Rinn i Bogdan Czyżewski.

  Na wyraźną prośbę młodzieży, na koniec występu pojawiły się wraz z życzeniami i piosenkami dedykacje dla Pani Dyrektor Bożeny Cząstki oraz Pana Wicedyrektora Marcina Bednarza, w kolejności – „Z całego serca życzę Ci” w interpretacji Majki Jeżowskiej i „Biełyje rozy” Jurija Szatunowa. Nie zabrakło również skeczy i historyjek wziętych ze szkolnej codzienności.

  Żaden montaż, audycja, apel, uroczystość nigdy by się nie odbyła, gdyby nie ich wykonawcy. Dlatego w tym miejscu za udział i zaangażowanie chciałabym wyróżnić następujące osoby:

  Z klasy II 5 Technikum:

  Julia Bielaszka

  Oliwia Furmankiewicz

  Anna Jarecka

  Sylwia Kędzior

  Michał Szymański

  Bartosz Ruchel

  i z klasy I5 Technikum:

  Jakub Giera

  Emilia Pastyrzak

  Dziękuję również tym, którzy włączyli się w składanie serdeczności ze strony Samorządu Uczniowskiego

  Wam również - Uczniowie Moi, Uczenniczki Drogie (ks. Jan Twardowski) i wszystkim naszym podopiecznym - ze swej strony z okazji tego ważnego w kalendarzu Dnia życzę samych sukcesów w szkole, radości, uśmiechu i obyście zdrowi byli!

   

  E. Misiak -Gancarz         

       

  Dzień Papieski 2020 - wspomnienie Jana Pawła II
  dodany przez Anna Korab dnia 2020-10-11
   
  2020Oct1116225658577600.jpg

  W niedzielę – 11 października, obchodziliśmy kolejny już Dzień Papieski, który w tym roku wpisuje się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II oraz 20-lecie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

  Dzień Papieski to także jego aspekt charytatywny związany z przykościelną i publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem  „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

  W kontekście tych rocznic, w naszej szkole zostanie przeprowadzony konkurs którego tematem będzie życie i dzieło Papieża Polaka pod hasłem  – „100 pytań na 100 – lecie urodzin Jana Pawła II”.

  Młodzież bowiem była szczególnie bliska Papieżowi, z nią właśnie spotykał się zawsze podczas pielgrzymek do kraju w tzw. oknie papieskim na ul. Franciszkańskiej w Krakowie. Do niej zwracał się słowami – „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją”.

  Powyższe przesłanie św. Jana Pawła II skierowane do młodych, stało się jedną z głównych myśli pontyfikatu wielkiego Polaka.

  W kolejnych słowach z licznych homilii – „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”  - starał się uświadomić młodzieży, że przyszłość ich jest w ich rękach, swoją pracą i zaangażowaniem mogą osiągnąć wiele, stawać się mądrzejszymi, zmieniać świat i ludzi.

  Jan Paweł II był wielkim człowiekiem. Całe życie poświęcił Bogu i czynieniu dobra. Starał się od siebie wymagać jak najwięcej, czego również żądał od nas. Pokazywał nam drogę którą mamy iść aby osiągnąć w życiu sukces.

   

  Anna Korab         

       

  Szkolenie kosmetyczne firmy Charmine Rose
  dodany przez Anna Wójcik dnia 2020-10-07
   
  2020Oct079525224039400.jpg

           W dniu 24 oraz 30 września, firma Charmine Rose przeprowadziła w naszej szkole szkolenie dla słuchaczek semestrów o kierunku – technik usług kosmetycznych. Dotyczyło ono eksfoliacji kwasami AHA i BHA.

  Jest to zabieg złuszczania wierzchnich warstw naskórka za pomocą kompleksu kwasów owocowych. Efektem czego jest zwiększenie syntezy kolagenu i elastyny oraz  lepsze nawilżenie skóry. Zabieg ten wspomaga również leczenie wszelakich chorób takich jak: trądzik, nadmierna produkcja łoju, rozszerzone pory, przebarwienia potrądzikowe czy posłoneczne.

           Słuchaczki miały możliwość obejrzeć technikę wykonania takiego zabiegu, jak również samodzielnie go wykonać.

           Każda taka aktywność, samodzielne wykonanie zabiegu przyczynia się do nabycia kompetencji przez słuchaczki oraz podnosi ich umiejętności zawodowe. Ponadto uczestniczki szkolenia uzyskały dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu peelingów chemicznych.


                                                                                     Anna Wójcik         

       

  Byliśmy w kinie
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2020-10-05
   
  2020Oct0519511180133900.jpg

  Wolę jedno życie z Tobą

   niż samotność przez wszystkie ery tego świata

  John R.R. Tolkien 

   

   

   

  W dniu 2 październiku uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć najnowszy, głośny film w reżyserii Jana Holoubka pt.”25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Pomysł i realizacja  wzięły  się z wydarzeń, które wypełniały serwisy informacyjne w 2019 roku. Chodziło o wyjście na wolność, po 18 latach spędzonych w więzieniu Tomasza Komendy, niesłusznie oskarżonego i osadzonego  z wyrokiem 25 lat pozbawienia wolności. Obraz bardzo dokładnie przedstawia mechanizmy uwięzienia, jak i bezlitosnego traktowania bohatera. Jest oskarżeniem bezduszności i bezwzględności ludzi, którzy dla nagrody znaleźli, zastraszyli i skazali na lata izolacji i wyniszczenia fizycznego i psychicznego Bogu ducha winnego człowieka. Film ukazuje przed wszystkim miłość i determinację matki, która walczy z ludzką obojętnością i  pogardą dla słabszych. Walczy do końca i z trumfem wyznaje, że jest najszczęśliwszą matką na świecie. Mimo trudnych więziennych scen film ukazuje siłę rodziny, więzi rodzinnych, dobroć tych, którzy nie wahają się pomóc. To piękne sceny trwania przy sobie i tryumfu sprawiedliwości. To lekcja człowieczeństwa wystawiona na największą próbę. Mam nadzieję, że mimo scen z dominacją zła, młodzież zapamięta ten obraz jako wartościowy z racji potęgi uczucia matki do dziecka, tęsknoty i niezgody na krzywdę niewinnego. To lekcja życia w pełnym wydaniu i buntu przeciw niesprawiedliwości.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2021

  Przydatne linki