KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – NOWOŚĆ!!!

dodany przez dnia 2012-12-17


KURSY BEZPŁATNE,
UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE KOLEJNYCH KWALIFIKACJI,
ŁĄCZENIE KWALIFIKACJI I ZDOBYWANIE PEŁNEGO ZAWODU,
A NAWET KILKU ZAWODÓW.

    Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe formy kształcenia. Wśród nich są kwalifikacyjne kursy zawodowe.

    Są to kursy bezpłatne, które dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej (również w tych zawodach, w których od września 2012 r nie prowadzi się szkół policealnych).

    Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji (w przypadku prowadzenia kursu w formie zaocznej – 65% tej minimalnej liczby godzin).

    Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

    Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)
   
    Poniższa tabela przedstawia wykaz kursów kwalifikacyjnych na które można się zapisywać:

    Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów na dany kurs, odbędzie się spotkanie organizacyjne i ustalony zostanie harmonogram zajęć.

DO POBRANIA:
Kwestionariusz podania >>>


 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji / kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Liczba godzin    na kształcenie w remach kwalifikacji (w formie zaocznej)

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ*

Liczba godzin na efekty wspólne (w formie zaocznej)

T.13.

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

215

422103

technik obsługi turystycznej

PKZ(T.g)

241

T.14.

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

215

422103

technik obsługi turystycznej

PKZ(T.g)

241

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

455

522305/

     

522301

technik handlowiec/
      sprzedawca

PKZ(A.j)/

     

bez OMZ

215

A.22.

Prowadzenie działalności handlowej

208

522305

technik handlowiec

PKZ(A.j)
      PKZ(A.m)

215

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

338

331403/
      431103

Technik ekonomista/
      Technik rachunkowości

PKZ(A.m)

182

T.9.

Wykonywanie usług kelnerskich

267

513101

kelner

PKZ(T.e)

241

T.10.

Organizacja usług gastronomicznych

267

513101

kelner

PKZ(T.e)

241

A.54.

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

241

311911

technik    cyfrowych procesów graficznych

PKZ(A.i)

195

A.25.

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

195

311911

technik    cyfrowych procesów graficznych

PKZ (A.l.)

195

A.55.

Drukowanie cyfrowe

195

311911

technik    cyfrowych procesów graficznych

PKZ(A.i)

195

A.26.

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

280

333906

technik organizacji reklamy

PKZ(A.p)

182

A.27.

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

416

333906

technik organizacji reklamy

PKZ(A.p)

182

R.6.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

234

331402

technik agrobiznesu

PKZ(R.d)
      PKZ(R.f)

221

A.30.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

273

333107

technik logistyk

PKZ(A.m)

241

A.31.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

202

333107

technik logistyk

PKZ(A.m)

241

A.32.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (technik logistyk)

163

333107

technik logistyk

PKZ(A.m)

241

R.26.

Wykonywanie kompozycji florystycznych

286

343203

florysta

PKZ(R.o)

156

A.63.

Organizacja i prowadzenie archiwum

423

441403

technik archiwista

PKZ(A.ab)

163

A.64.

Opracowywanie materiałów archiwalnych

293

441403

technik archiwista

PKZ(A.ab)

163
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020