Technik rachunkowości

dodany przez dnia 2012-05-12

Szkoła Policealna: technik rachunkowości
Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

    Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości zapewnia nie tylko kwalifikacje właściwe dla zawodu, lecz oznacza również wyposażenie absolwentów w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
Umiejętności, w jakie zostaje wyposażony absolwent tego kierunku są bardzo potrzebne i użyteczne, szczególnie w obecnej rzeczywistości, bowiem posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości potrafi:
 • prowadzić księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne ewidencje,
 • posługiwać się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym pracę księgowego,
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym i instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • posługiwać się rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym,
 • organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzić księgi rachunkowe w jednostkach organizacyjnych,
 • sporządzać zestawienia obrotów i sald oraz zestawienia sald ksiąg pomocniczych,
 • dokonywać wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
 • gromadzić i przygotowywać informacje niezbędne w zarządzaniu,
 • szacować i weryfikować wyniki obliczeń,
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
 • dokonywać inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
    Zatem, technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w komórkach rachunkowości we:
 • wszystkich podmiotach gospodarczych,
 • jednostkach i zakładach budżetowych,
 • bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,
 • urzędach skarbowych,
 • urzędach terytorialnych.
 • Inne zawody do wykonywania, których upoważniony jest posiadacz dyplomu to:
 • technik rachunkowości,
 • księgowy,
 • urzędnik ubezpieczeń społecznych,
 • urzędnik podatkowy.
Absolwentom tego kierunku łatwo również prowadzić własną działalność gospodarczą.
   
    Przedmioty zawodowe realizowane, w ramach programu nauczania, na kierunku technik rachunkowości to:
 • podstawy ekonomii,
 • technika biurowa,
 • statystyka,
 • zasady rachunkowości,
 • marketing,
 • elementy prawa,
 • przedsiębiorczość,
 • rachunkowość,
 • finanse,
 • kultura zawodu;
 • język obcy zawodowy;
 • pracownia ekonomiczno-informatyczna,
 • praktyka zawodowa.
    Nauka na kierunku kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.




                    




 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020