Technik ochrony fizycznej osób i mienia

dodany przez dnia 2011-02-26

    Czas trwania nauki - 2 lata.
    Kierunek: Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia wyposaża słuchaczy w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ochrony oraz pełnienia funkcji kierowniczych w agencjach ochrony.
    Słuchacze są przygotowywani do działań zapobiegających wykroczeniom przeciwko mieniu, przestępstwom, szkodom ponoszonym z ich winy oraz wtargnięciom na tereny chronione. Posiadają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywania, planowania i zarządzania procesami związanymi z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
    Absolwent posiadający tytuł Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia posiada praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie do kierowania jednostką organizacyjną uprawnioną, zgodnie z przepisami prawa, statusem, umową, do zarządzania nią, w tym do ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, do organizowania wewnętrznych służb ochrony oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020