TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

dodany przez dnia 2015-06-12

    Terapeuta zajęciowy, obecnie, należy do grupy pracowników poszukiwanych na rynku pracy.
    Prowadzi, bowiem, różne formy terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.
Istnieje, zatem zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia pacjentów oraz przystosowania ich do życia w społeczeństwie szpitalnym i poza szpitalnym.
Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań:

  • wspomaganie i aktywizacja osób chorych i niepełnosprawnych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji,
  • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
  • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
  • prowadzenie zajęć warsztatowych, świetlicowych, kulturalno - oświatowych i artystycznych (wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, dziewiarskich, krawieckich itp.),
  • prowadzenie obserwacji reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową,
  • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020