HISTORIA SZKOŁY

dodany przez dnia 2015-02-25

    Datą, od której rozpoczyna się działalność ZSKU w Krośnie jest 1 września 1975 roku, wtedy to powstaje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, które to znalazło się w pionierskim gronie nielicznych ośrodków w Polsce.

    Początkowo działalność CKU skupiała się na edukacji osób dorosłych, obejmując głównie kierunki techniczne.
    W roku szkolnym 1976/1977 naukę w CKU rozpoczęło 1200 słuchaczy zgrupowanych w 32 oddziałach (10 oddziałów technikum wieczorowego i 22 oddziały technikum zaocznego), kształcących się w 11 specjalnościach w następujących filiach:

  • Technikum Elektryczne Zaoczne w Krośnie,
  • Technikum Mechaniczne Zaoczne w Krośnie,
  • Technikum Budowlane Zaoczne w Krośnie,
  • Technikum Drzewne i Skórzane Zaoczne w Miejscu Piastowym,
  • Technikum Mechaniczne Zaoczne w Sanoku,
  • Technikum dla Pracujących (wieczorowe) w Sanoku.
    Działalność CKU, siłą rzeczy zdominowana przez kierunki techniczne, zawsze cechował dobrze pojęty utylitaryzm i stałe reagowanie na potrzeby środowiska. Objawiało się to między innymi w ciągłym sondowaniu rynku pracy i związanej z tym racjonalizacji zmian typów szkół i kierunków kształcenia oraz w dostosowywaniu prac dyplomowych słuchaczy do potrzeb szkół.
    Centrum rozwijało się, zmieniało specjalności, a przede wszystkim rosło.
    W roku szkolnym 1991/1992 w budynku CKU znalazło miejsce 21 oddziałów 4- i 3- letniego liceum ogólnokształcącego, średniego studium zawodowego i studium policealnego. Stałym zainteresowaniem cieszą się szkoły policealne zaoczne, w których kontynuowane są następujące profile kształcenia:
  • technik obsługi turystycznej,
  • technik ekonomista, specjalność finanse i rachunkowość,
  • technik informatyk, - technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Rozporządzając własnymi coraz lepiej wyposażonymi pomieszczeniami dydaktycznymi, Centrum mogło je wykorzystać dla odciążenia młodzieżowych szkół średnich w środowisku krośnieńskim, zwłaszcza, że w zasadzie nie oferowały one absolwentom szkoły podstawowej poszukiwanych przez nich kierunków ekonomicznych. Również urzędy pracy przejawiały zainteresowanie kształceniem ekonomistów ma poziome średnim. Powstały, więc w Centrum 3 szkoły dzienne: w roku szkolnym 1992/1993 liceum ekonomiczne 4- letnie o specjalnościach: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość (2 oddziały), w następnym roku szkoła policealna (3 oddziały), a w roku szkolnym 1995/1996 liceum ogólnokształcące, profil ogólny (1 oddział).
    Szkoła policealna dzienna rozwijała się w Centrum równolegle i poniekąd symetrycznie do liceum ekonomicznego. W roku szkolnym 1996/1997 miała już 7 kierunków i 252 słuchaczy. Tradycyjnie, silnie tu zakotwiczone profile kształcenia: technik administracji i technik ekonomista – specjalność finanse i rachunkowość zostały niebawem uzupełnione kierunkiem: pracownik socjalny, dobrze przyjętym w nowej sytuacji społecznej. Pierwsi absolwenci tej specjalności zdali egzamin z przygotowania zawodowego w 1999 r.


     Szkoła ciszy się znacznym powodzeniem wśród absolwentów szkół średnich, których po ukończeniu - szkoły policealnej można spotkać – już jako pracowników- w wielu zakładach pracy i instytucjach Podkarpacia. To jest najlepsza motywacja do prowadzenia tej szkoły. W działalności pozaszkolnej postęp jest najbardziej widoczny, bowiem dokonano śmiałych prób dostosowania do naszych warunków doświadczeń zagranicznych organizatorów kształcenia dorosłych, wprowadzono formy, które w kraju dopiero torowały sobie drogę. Dzięki temu krośnieńskie CKU stało się jedną z bardziej znanych placówek edukacji dorosłych w Polsce.

    Przykładem szybkiego reagowania na bieżące tendencje jest znaczny wzrost ilości kursów i wyraźna zmiana ich tematyki: obsługa komputerów i programów użytkowych, komputeryzacja prac biurowych, studium zarządzania i biznesu, zarządzanie małą firmą, a także kursy językowe na certyfikaty z angielskiego i niemieckiego. ZSKU w Krośnie aktywnie uczestniczy we wdrażaniu nowoczesnych form kształcenia, takich jak kształcenie modułowe oraz kształcenie na odległość.
    Od 2006 r. funkcjonuje w naszej szkole Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość, którego celem jest promowanie i rozwijanie tej formy kształcenia w woj. podkarpackim, zwłaszcza dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, itp.
    Realizacja wielu, tak różnorodnych przedsięwzięć możliwa jest dzięki wysoko wykwalifikowanej i zaangażowanej kadrze dydaktycznej, która systematycznie doskonali swoje umiejętności zawodowe oraz podejmuje cenne inicjatywy i przedsięwzięcia.                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2021