Opiekun w domu pomocy społecznej

dodany przez dnia 2013-02-13

   Nazwa zawodu: opiekun w Domu Pomocy Społecznej
   Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
   Forma: zaoczna

Charakterystyka zawodu:
    Podstawowym celem kształcenia opiekuna zatrudnionego w domu pomocy społecznej (DPS) jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:
•    stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
•    towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej),
•    organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,
•    aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.
Perspektywy zawodowe:
    Absolwenci szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą pracować w placówkach pomocy społecznej, takich jak:
•    dom małego dziecka,
•    hospicjum dla dzieci lub dorosłych,
•    dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych,
•    warsztaty terapii zajęciowej,
•    ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
•    oddział rehabilitacji w szpitalu.
    Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2020