INFORMACJE OGÓLNE

dodany przez dnia 2017-02-13

    Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką oświatową, która już 42. rok, z powodzeniem, funkcjonuje nie tylko w środowisku edukacyjnym Krosna, ale także całego Podkarpacia. Od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje, zgodnie z naczelnym założeniem tego typu   szkół, różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej, toteż wypracowała   swe miejsce w świadomości tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie, uzupełnić je, bądź zdobyć zawód.
 
 

zsku

 

 

    Świadomość owa znakomicie przekładała się i przekłada nadal na praktykę, toteż przez te lata, całe rzesze młodzieży i słuchaczy skorzystało z   naszych usług edukacyjnych. Było to możliwe dzięki mądrej polityce   oświatowej, jaką prowadziły i nadal prowadzą osoby kierujące tą placówką. Oferty edukacyjne były i są do dziś odpowiedzią na potrzeby rynku pracy naszego powiatu i województwa, a tym samym troski o przyszłość edukacyjną i zawodową młodzieży oraz osób dorosłych – słuchaczy.

 

 

    W ślad za tym utworzono, w naszym zespole szkół, nowy   bardzo interesujący i potrzebny w dzisiejszej rzeczywistości kierunek pod nazwą: technik cyfrowych procesów graficznych, który cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród młodzieży, jak i słuchaczy. Bowiem ukończenie tego kierunku daje umiejętność tworzenia profesjonalnych projektów graficznych i reklamowych, przygotowywania materiałów reklamowych dla drukarni, składania gazet i czasopism, projektowania stron internetowych i montowania filmów. Dyplom, potwierdzający   posiadane kwalifikacje, będzie uprawniał do podjęcia pracy w przemyśle poligraficznym, wydawnictwach, agencjach reklamowo - wydawniczych, studiach fotografii cyfrowej. A więc oferta adekwatna do wymogów naszych   czasów – czasów Internetu i grafiki cyfrowej.
  Planuje się także utworzyć równie atrakcyjny i ciekawy, będący odpowiedzią na czasy obecne, kierunek pod nazwą: fototechnik.

 

    Ale to nie wszystko.

 

    W trosce o osoby dorosłe, które z różnych powodów zatrzymały się na wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym, a chciałyby obecnie uzupełnić je, by sprostać czasom współczesnym – czasom ludzi wykształconych, ZSKU także przygotował ofertę.
  Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3-letnie na podbudowie gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  Swoje miejsce w rzeczywistości edukacyjnej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie mają także osoby dorosłe, które z powodzeniem ukończyły szkoły ponadgimnazjalne i pragną zdobyć zawód, drugi zawód lub   przekwalifikować się, by móc zaistnieć w najbardziej dogodnej dla   siebie sytuacji, bądź sprostać wyzwaniom współczesności.
  Są to kierunki atrakcyjne, dające duże możliwości ze względu na szeroki profil kształcenia, co można sprawdzić w zakładce: SZKOŁY POLICEALNE, gdzie   znajdują się szerokie opisy kierunków, wchodząc na stronę internetową ZSKU w Krośnie, której adres brzmi: www.zespol.cku.krosno.pl - takie jak: technik administracji, technik informatyk, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości technik usług kosmetycznych, technik usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej.

    Oferty jednak, były i są nadal tylko częścią planu zarządzania zespołem szkół. Realizując swoje zadania statutowe, ZSKU w Krośnie upowszechniało i nadal to czyni nowatorskie rozwiązania edukacyjne, takie jak: kształcenie na odległość czy kształcenie modułowe, umożliwiając w ten sposób doskonalenie zawodowe oraz przekwalifikowanie się osób dorosłych. Ewidentnym dowodem wprowadzania   nowych i nowoczesnych form nauczania było utworzenie Regionalnego   Ośrodka Kształcenia na Odległość (ROKNO), który, jak dotąd, jest jedynym   Ośrodkiem na terenie Podkarpacia, wykorzystującym e-learning w procesie   kształcenia młodzieży i osób dorosłych, w tym także, co jest istotne, osób niepełnosprawnych. Jest to, zatem, nie tylko nowoczesny sposób zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim wspierający wyrównywanie szans edukacyjnych, bowiem dzięki niemu można pokonać bariery, jakie stwarza nie tylko odległość, ale także stan zdrowia.
  Można, więc stwierdzić, że Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką, która daje szerokie możliwości kształcenia się, bez wyjątku, wszystkim –  młodzieży, dorosłym, sprawnym i niepełnosprawnym, a także mieszkającym w   najbardziej oddalonych od Krosna zakątkach naszego powiatu,   województwa, wreszcie kraju.
  Warto, zatem, zostać uczniem lub   słuchaczem tej placówki edukacyjnej. By słowa te nie były li tylko reklamą, należy w tym miejscu zamieścić listę 10 powodów, dla których   powinno się, nie tylko przekroczyć progi tej szkoły, ale w niej   pozostać.
  Owe 10 powodów, które wyartykułowane zostały w wyniku przeprowadzonej wśród młodzieży i ich rodziców, słuchaczy oraz   nauczycieli ankiety, wyraża niepowtarzalność i specyficzne dla ZSKU w Krośnie cechy. Pora, by je przytoczyć.

Oto one: 

  • Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo.
  • Profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna.
  • Możliwość zdobycia dobrych zawodów.
  • Dogodne położenie szkoły.
  • Dobra baza lokalowa.
  • Dobre wyposażenie klasopracowni.
  • Dobrze wyposażona biblioteka i centrum multimedialne.
  • Bezpłatne podręczniki.
  • Kształcenie przez Internet.
  • Darmowe konsultacje przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.    

    By znaleźć potwierdzenie prawdziwości tych stwierdzeń, należy ponownie wejść na stronę internetową ZSKU, której adres, co prawda, podany już został, ale nie zaszkodzi go powtórzyć – www.zespol.cku.krosno.pl, by w zakładce: NASZA SZKOŁA, znaleźć ich rozwinięcie.
  Podwoje ZSKU w Krośnie są dla wszystkich szeroko otwarte. Każdy zostanie tu mile przyjęty, spotka się z profesjonalizmem w odpowiedziach na zadawane pytania. Prosimy, zatem, wejść i sprawdzić czy istotnie tak jest?
                    
 


Copyright © ZSKU KROSNO 2021